Giáo Lý Vấn Đáp Thành Phố Mới

PHẦN 1
Đức Chúa Trời, Sự Sáng Tạo, Sự Sa Ngã, Và Luật Pháp

Q 1
Hy vọng duy nhất của chúng ta khi sống và chết là gì?

Đó là chúng ta không thuộc về mình, mà cả thân thể và linh hồn đều thuộc về Chúa và Chúa Cứu Thế Jêsus của chúng ta.

Q 2
Đức Chúa Trời là ai?

Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo và duy trì tất cả mọi người và tất cả mọi thứ. Ngài là vĩnh hằng, vô hạn, và không hề thay đổi về quyền năng và sự trọn vẹn, lòng nhân từ và sự vinh hiển, sự khôn ngoan, công minh, và chân lý của Ngài. Chẳng có gì xảy ra mà không qua Ngài và bởi ý Ngài.

Q 3
Đức Chúa Trời có mấy thân vị?

Có ba ngôi trong một Đức Chúa Trời chân thần và hằng sống duy nhất: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Linh. Ba ngôi giống nhau về bản thể, bình đẳng về quyền năng và vinh hiển.

Q 4
Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta như thế nào và để làm gì?

Đức Chúa Trời tạo dựng chúng ta người nam và người nữ theo hình ảnh của Ngài để biết Ngài, yêu Ngài, sống với Ngài, và tôn vinh Ngài. Do đó, việc chúng ta sống để làm vinh hiển Chúa là điều đúng đắn.

Q 5
Đức Chúa Trời còn tạo ra những gì khác nữa?

Đức Chúa Trời đã tạo ra tất cả mọi thứ bằng lời phán quyền năng của Ngài, và tất cả sự tạo dựng của Ngài đều rất tốt lành; tất cả mọi thứ đều hưng thịnh dưới sự tể trị yêu thương của Ngài.

Q 6
Chúng ta có thể tôn vinh Chúa như thế nào?

Chúng ta tôn vinh Chúa bằng cách vui hưởng, yêu kính, tin cậy Ngài, và bằng cách vâng theo ý muốn, mệnh lệnh, và luật pháp của Ngài.

Q 7
Luật pháp của Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta phải làm gì?

Luật pháp yêu cầu sự vâng lời cách cá nhân, hoàn hảo, và không ngừng; là chúng ta yêu mến Chúa với tất cả tấm lòng, linh hồn, lý trí và sức lực; và yêu người lân cận như chính mình. Những gì Chúa cấm thì không bao giờ được làm và những gì Chúa truyền thì luôn luôn phải thực hiện.

Q 8
Luật Pháp của Chúa trong Mười Điều Răn dạy gì?

Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác. Các ngươi không được làm cho mình một thần tượng nào theo hình dạng của bất cứ điều gì ở trên trời cao hoặc dưới đất, hoặc dưới nước—các ngươi không được sấp mình trước chúng hay thờ lạy chúng. Các ngươi không được dùng tên Đức Chúa Trời cách thiếu tôn kính. Phải nhớ ngày Sa-bát và giữ làm ngày thánh. Phải hiếu kính cha mẹ. Các ngươi không được giết người. Các ngươi không được ngoại tình. Các ngươi không được trộm cắp. Các ngươi không được làm chứng dối nghịch cùng người khác. Các ngươi không được tham lam.

Q 9
Đức Chúa Trời yêu cầu điều gì trong điều răn thứ nhất, thứ hai, và thứ ba?

Thứ nhất, chúng ta phải biết và tin cậy Chúa là Đức Chúa Trời duy nhất chân thật và hằng sống. Thứ hai, chúng ta phải tránh tất cả các thần tượng và không được thờ phượng Chúa không đúng cách. Thứ ba, chúng ta dùng Danh của Chúa với sự kính sợ và lòng cung kính, tôn kính Lời và công việc của Ngài.

Q 10
Đức Chúa Trời yêu cầu điều gì trong điều răn thứ tư và thứ năm?

Điều thứ tư, vào ngày Sa-bát, chúng ta dành thời gian trong sự thờ phượng Chúa chung và riêng tư, nghỉ các công việc thường ngày, cùng phục vụ Chúa và người khác, bởi đó chúng ta đang dự phần trong sự yên nghỉ vĩnh cửu. Điều thứ năm, chúng ta yêu thương và kính trọng cha mẹ của mình, tuân theo sự kỷ luật và hướng dẫn của cha mẹ trong đường lối Chúa.

Q 11
Đức Chúa Trời yêu cầu điều gì trong điều răn thứ sáu, thứ bảy, và thứ tám?

Điều thứ sáu, chúng ta không làm tổn thương, hoặc ghét, hay là thù địch với người lân cận chúng ta, nhưng phải nhẫn nại và bình an, đối đãi kẻ thù của chúng ta với tình yêu thương. Điều thứ bảy, chúng ta tránh sự tà dâm, phải sống trong sạch và trung tin, cho dù trong hôn nhân hay cuộc sống độc thân, phải tránh tất cả các hành động, cách nhìn, lời nói, suy nghĩ, hoặc ham muốn bất khiết, và bất cứ điều gì có thể dẫn đến sự bất khiết. Điều thứ tám, chúng ta không lấy những thứ thuộc về người khác mà không được phép, cũng không giữ lại bất cứ điều gì tốt lành mà chúng ta có thể làm lợi cho một ai đó.

Q 12
Đức Chúa Trời yêu cầu điều gì trong điều răn thứ chín và thứ mười?

Điều thứ chín, chúng ta không dối trá, lừa gạt, nhưng phải nói ra lẽ thật với lòng yêu thương. Điều thứ mười, chúng ta cần thỏa lòng, không ghen tỵ với bất cứ ai hoặc oán giận những gì Chúa đã ban cho họ hay cho mình.

Q 13
Có ai vâng giữ được luật pháp của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn không?

Kể từ sự sa ngã, không có một con người nào có thể giữ trọn luật pháp của Chúa, mà liên tục vi phạm trong tư tưởng, lời nói và hành động.

Q 14
Có phải Chúa đã tạo ra chúng ta vốn không thể giữ luật pháp của Ngài không?

Không, nhưng vì sự bất tuân của tổ phụ đầu tiên của chúng ta, là A-đam và Ê-va, nên toàn bộ cõi sáng tạo đều sa ngã; chúng ta đều sinh ra trong tội lỗi và lầm lạc, bại hoại trong bản chất, và không thể giữ trọn luật pháp của Chúa.

Q 15
Nếu không ai có thể vâng giữ được luật pháp, thì mục đích của luật pháp là gì?

Để chúng ta có thể biết được bản chất và ý muốn thánh khiết của Chúa, bản chất của tội lỗi và sự bất tuân trong tấm lòng chúng ta; qua đó mà nhìn biết chúng ta cần một Đấng Cứu Thế. Luật pháp cũng dạy và khuyên chúng ta sống một đời sống xứng đáng với Đấng Cứu Thế của chúng ta.

Q 16
Tội lỗi là gì?

Tội lỗi là chối bỏ hoặc phớt lờ Đức Chúa Trời trong thế giới mà Ngài đã tạo dựng, chống nghịch Ngài bằng cách sống mà không nhận biết Ngài, không đạt được hoặc không thực hiện những yêu cầu trong luật pháp của Ngài, kết quả dẫn đến sự chết của chúng ta, cũng như sự đổ vỡ của mọi tạo vật.

Q 17
Thờ lạy hình tượng là gì?

Thờ lạy hình tượng là tin cậy nơi những tạo vật chứ không phải Đấng Tạo Hóa để mong nhận được hy vọng và hạnh phúc, ý nghĩa và an ninh cho mình.

Q 18
Chúa có để sự bất tuân và thờ lạy hình tượng của chúng ta không bị trừng phạt không?

Không, mỗi một tội là sự chống nghịch lại quyền tể trị, sự thánh khiết, và sự tốt lành của Chúa, cũng như chống nghịch lại luật pháp công chính của Ngài, và Chúa nổi giận cách công bình với tội lỗi của chúng ta và sẽ trừng phạt chúng trong sự phán xét công minh của Ngài trong cả đời này, và trong đời sau.

Q 19
Có cách nào để thoát khỏi sự trừng phạt và được nhận lại ơn của Đức Chúa Trời không?

Có, để thỏa mãn công lý của Ngài, chính Chúa, duy bởi lòng thương xót, Ngài hòa giải chúng ta với chính Ngài và giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và sự trừng phạt đối với tội lỗi, qua một Đấng Cứu Chuộc.

Q 20
Đấng Cứu Chuộc là ai?

Đấng Cứu Chuộc duy nhất là Chúa Cứu Thế Jêsus, Con Đức Chúa Trời hằng hữu, trong Con ấy chính Đức Chúa Trời trở nên giống như loài người và chính Ngài chịu hình phạt cho tội lỗi của chúng ta.

PHẦN 2
Đấng Christ, Sự Cứu Chuộc, Ân Điển

Q 21
Đấng Cứu Chuộc nào có thể đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời?

Đấng ấy phải là con người thật và cũng là Đức Chúa Trời thật.

Q 22
Tại sao Đấng Cứu Chuộc phải là con người thật?

Vì trong bản chất con người, Ngài mới có thể vâng giữ luật pháp trọn vẹn thay cho chúng ta và gánh lấy sự trừng phạt vì tội lỗi của nhân loại; và cũng bởi đó Ngài mới có thể cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta.

Q 23
Tại sao Đấng Cứu Chuộc phải là chính Đức Chúa Trời?

Nhờ bản chất thiêng liêng của Ngài, nên sự vâng phục và sự chịu khổ của Ngài mới có thể trọn vẹn và hiệu quả; và cũng nhờ đó Ngài mới có thể gánh lấy sự thịnh nộ công chính của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi mà vẫn chiến thắng sự chết.

Q 24
Tại sao Đấng Christ, Đấng Cứu Chuộc cần phải chết?

Vì sự chết là hình phạt cho tội lỗi, Đấng Christ đã sẵn lòng chết thay cho chúng ta để giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực và hình phạt của tội lỗi rồi đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Bởi sự chết đền tội thay cho chúng ta, chính Ngài cứu chuộc chúng ta thoát khỏi hỏa ngục và đem lại sự tha thứ tội lỗi, sự công chính, và sự sống đời đời.

Q 25
Có phải bởi sự chết của Đấng Christ mọi tội lỗi của chúng ta sẽ được tha thứ không?

Phải, bởi vì sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá đã trả hết mọi hình phạt cho tội lỗi của chúng ta. Bởi ân điển, Đức Chúa Trời đã ban sự công chính của Đấng Christ cho chúng ta, như thể nó là của riêng chúng ta, và Chúa sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng ta nữa.

Q 26
Sự chết của Đấng Christ còn cứu chuộc điều gì khác nữa?

Sự chết của Đấng Christ là khởi đầu của sự cứu chuộc và sự làm mới lại hết thảy tạo vật đã sa ngã, tức là Ngài dùng quyền năng mình mà quy mọi sự về cho sự vinh hiển của Ngài, và ích lợi cho cõi sáng tạo.

Q 27
Có phải tất cả mọi người đã hư mất bởi A-đam sẽ đều được cứu bởi Đấng Christ không?

Không, chỉ những người được chọn bởi Đức Chúa Trời và hiệp nhất với Đấng Christ bởi đức tin. Song Đức Chúa Trời, với lòng thương xót, đã bày tỏ ân điển phổ quát ngay cả với người không được chọn, bằng cách hạn chế tác hại của tội lỗi và khiến cho mọi nền văn hóa được phát triển vì sự tốt lành của nhân loại.

Q 28
Sau khi chết, điều gì sẽ xảy ra cho những người không hiệp nhất với Đấng Christ bởi đức tin?

Vào ngày phán xét họ sẽ phải nhận sự đoán phạt khiếp sợ nhưng công minh của Chúa. Họ sẽ bị ném ra khỏi sự hiện diện tốt lành của Chúa mà vào trong hỏa ngục, để chịu hình phạt công minh và đau khổ đời đời.

Q 29
Nhờ đâu chúng ta được cứu?

Chỉ bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Jêsus Christ và sự chết chuộc tội thay trên thập tự giá của Ngài; vậy, dù chúng ta phạm tội bất tuân Đức Chúa Trời và vẫn còn hướng về tất cả các điều ác, song, Đức Chúa Trời, không bởi bất cứ công đức nào của riêng chúng ta, nhưng chỉ bởi ân điển mà thôi, Ngài quy sự công chính hoàn hảo của Đấng Christ cho chúng ta khi chúng ta ăn năn và tin vào Ngài.

Q 30
Đức tin trong Chúa Jêsus Christ là gì?

Đức tin trong Chúa Jêsus Christ là sự công nhận chân lý tất cả mọi điều mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ trong Lời Ngài, là tin cậy nơi Ngài, cũng là tiếp nhận và chỉ trông cậy vào Ngài để được ơn cứu rỗi như Ngài đã bày tỏ cho chúng ta trong phúc âm.

Q 31
Trong đức tin thật chúng ta tin điều gì?

Tất cả mọi điều được phán dạy cho chúng ta trong phúc âm. Bài Tín Điều Các Sứ Đồ thế hiện những điều chúng ta tin: Chúng ta tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, Là Đấng dựng nên trời đất. Chúng ta tin Đức Chúa Jêsus Christ là Con Độc sanh của Đức Chúa Trời, là Chúa chúng ta: Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Ma-ri, Chịu thương khó dưới tay Bôn-xơ Phi-lát, Chịu đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn; Ngài xuống âm phủ. Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại; Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha; Từ đó, Ngài sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta tin Đức Chúa Thánh Linh, Chúng ta tin hội thánh phổ thông, sự cảm thông của thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể, và sự sống đời đời. Amen.

Q 32
Sự xưng công chính và sự thánh hóa có nghĩa là gì?

Sự xưng công chính nghĩa là chúng ta được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự chết và sống lại của Đấng Christ cho chúng ta. Sự thánh hóa nghĩa là sự công chính của chúng ta tiếp tục tăng trưởng, bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta.

Q 33
Những người có đức tin trong Đấng Christ có nên tìm kiếm sự cứu rỗi qua công đức riêng của mình hay bất cứ nơi nào khác không?

Không, họ không nên, vì tất cả mọi điều cần thiết cho sự cứu rỗi đều được tìm thấy trong Đấng Christ. Tìm kiếm sự cứu rỗi qua việc lành tức là chối bỏ Đấng Christ là Đấng Cứu Chuộc duy nhất.

Q 34
Vì chúng ta được cứu chuộc duy bởi ân điển, và chỉ qua Đấng Christ, chúng ta vẫn phải làm việc lành và vâng lời Chúa phải không?

Phải, vì Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta bởi huyết Ngài, cũng làm mới lại chúng ta bởi Thánh Linh Ngài, để đời sống của chúng ta thể hiện tình yêu và lòng biết ơn với Đức Chúa Trời; để chúng ta được xác quyết về đức tin bởi bông trái thuộc linh; và để nếp sống thánh khiết của chúng ta có thể chinh phục người khác cho Đấng Christ.

Q 35
Nếu chúng ta chỉ được cứu chuộc nhờ ân điển, bởi đức tin, thế thì đức tin này đến từ đâu?

Tất cả mọi ân tứ chúng ta nhận lãnh đều đến từ Đấng Christ qua Đức Thánh Linh, bao gồm cả đức tin.

PHẦN 3
Đức Thánh Linh, Sự Phục Hồi, Sự Tăng Trưởng Trong Ân Điển

Q 36
Chúng ta tin gì về Đức Thánh Linh?

Ngài là Chúa, Đồng Hằng Hữu với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Trời ban vĩnh viễn Đức Thánh Linh cho tất cả mọi tín hữu.

Q 37
Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta như thế nào?

Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta về tội lổi, an ủi chúng ta, hướng dẫn chúng ta, ban cho chúng ta những ân tứ thuộc linh và sự mong muốn để vâng lời Chúa; và Ngài làm cho chúng ta có thể cầu nguyện và hiểu được Lời Chúa.

Q 38
Sự Cầu Nguyện là gì?

Cầu nguyện là dốc đổ tấm lòng của chúng ta với Đức Chúa Trời trong lời ngợi khen, nài xin, xưng tội, và tạ ơn.

Q 39
Chúng ta nên cầu nguyện với thái độ nào?

Với tình yêu thương, sự kiên trì, và lòng biết ơn; với sự đầu phục khiêm nhường trước ý muốn của Đức Chúa Trời, vì biết rằng, bởi Đấng Christ, Ngài luôn luôn nghe lời cầu nguyện của chúng ta.

Q 40
Chúng ta nên cầu nguyện điều gì?

Toàn bộ Lời của Đức Chúa Trời định hướng và cảm thúc chúng ta về điều chúng ta nên cầu nguyện, cũng như lời cầu nguyện mà chính Chúa Jêsus đã dạy chúng ta.

Q 41
Lời Cầu Nguyện (Chung) Chúa Jêsus đã dạy là gì?

Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh, Nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin Cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha người phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con ra khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển, đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen

Q 42
Lời Chúa cần được đọc và nghe như thế nào?

Với sự siêng năng, chuẩn bị, và cầu nguyện; để chúng ta có thể nhận lãnh Lời Chúa trong đức tin, cất giữ Lời Chúa trong lòng, và thực hành Lời ấy trong đời sống của chúng ta.

Q 43
Có những Thánh Lễ nào?

Các Thánh Lễ đều do Đức Chúa Trời ban cho và được thiết lập bởi Đấng Christ, đó chính là Lễ Báp-têm và Lễ Tiệc Thánh, là những dấu hiệu và ấn chứng bên ngoài thể hiện cho sự hiệp nhất của chúng ta với nhau là một cộng đồng đức tin bởi sự chết và phục sinh của Đấng Christ. Bởi việc nhận các Thánh Lễ đó, Đức Thánh Linh thêm lên sự khẳng định và ấn chứng đầy trọn lời hứa của phúc âm cho chúng ta.

Q 44
Lễ Báp-têm là gì?

Lễ Báp-têm là phép rửa bằng nước trong Danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh; Báp-têm biểu hiện và ấn chứng sự làm con nuôi của chúng ta trong Đấng Christ, sự làm sạch tội lỗi của chúng ta, và sự cam kết rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời và Hội Thánh của Ngài.

Q 45
Báp-tem bằng nước có rửa sạch mọi tội lỗi của mình không?

Không, chỉ có dòng huyết của Đấng Christ và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mới có thể tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta.

Q 46
Lễ Tiệc Thánh là gì?

Đấng Christ truyền cho tất cả các Cơ Đốc nhân ăn bánh và uống chén trong sự kỷ niệm biết ơn về Ngài và sự chết của Ngài. Tiệc Thánh kỷ niệm sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng ta; đưa chúng ta vào sự hiệp thông với Đức Chúa Trời và với nhau; và nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Tiệc Thánh cũng báo trước ngày chúng ta sẽ đồng ăn và uống với Đấng Christ ở trong Vương Quốc của Đức Chúa Cha.

Q 47
Lễ Tiệc Thánh có thêm bất cứ điều gì vào công việc cứu chuộc của Đấng Christ không?

Không, Đấng Christ đã chết một lần đầy đủ cả. Tiệc Thánh là một bữa tiệc giao ước kỷ niệm công tác cứu chuộc của Đấng Christ; cũng là một phương tiện để khiến đức tin của chúng ta mạnh mẽ hơn khi chúng ta nhìn trông nơi Ngài, và dự phần trước tiệc cuới Chiên Con. Nhưng những người dự tiệc với tấm lòng không hối cải thì sẽ ăn và uống sự đoán xét cho chính mình.

Q 48
Hội Thánh là gì?

Đức Chúa Trời chọn và giữ gìn cho Ngài một cộng đồng được lựa chọn cho sự sống đời đời và hiệp nhất bởi đức tin, những người yêu kính, đi theo, học theo, và thờ phượng Đức Chúa Trời cùng nhau. Đức Chúa Trời sai phái cộng đồng này để loan báo phúc âm và hình bóng trước về Vương Quốc của Đấng Christ qua lối sống của họ và tình yêu thương họ dành cho nhau.

Q 49
Hiện giờ Đấng Christ đang ở đâu?

Vào ngày thứ ba sau khi chịu chết, Đấng Christ đã sống lại trong thân xác từ nơi mồ mả, và hiện giờ đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, trị vì vương quốc Ngài và cầu thay cho chúng ta, cho đến khi Ngài quay trở lại để phán xét và làm mới lại toàn thế giới.

Q 50
Sự Phục Sinh của Đấng Christ có ý nghĩa gì cho chúng ta?

Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết bằng sự phục sinh trong thân xác, để tất cả những người tin nơi Ngài được sống lại trong đời sống mới trên thế gian này; và được hưởng sự sống đời đời trong thế giới mới sẽ đến. Giống như việc chúng ta sẽ sống lại, thế giới này cũng sẽ được phục hồi. Những ai không tin nơi Đấng Christ sẽ sống lại nhưng để chịu sự chết đời đời.

Q 51
Sự thăng thiên của Đấng Christ đem lại lợi ích gì cho chúng ta?

Đấng Christ thăng thiên trong thân xác để đại diện cho chúng ta, giống như Ngài đã xuống thế gian trong thân xác vì cớ chúng ta, và hiện nay Ngài đang biện hộ cho chúng ta trước sự hiện diện của Đức Chúa Cha, chuẩn bị một chỗ ở cho chúng ta, và cũng sai Thánh Linh Ngài đến với chúng ta.

Q 52
Sự sống đời đời đem lại hy vọng gì cho chúng ta?

Sự sống đời đời nhắc nhở chúng ta rằng thế gian sa ngã này không phải là tất cả; mà chúng ta sẽ sớm được sống cùng và vui hưởng đời đời bên Đức Chúa Trời trong thành thánh mới, trời mới đất mới, ở nơi ấy chúng ta sẽ được giải phóng hoàn toàn và mãi mãi khỏi tất cả mọi tội lỗi, và sẽ sống trong thân thể phục sinh đổi mới, trong sự tạo dựng được phục hồi và đổi mới.