Yeni Kent Kateşizmi

1. Bölüm:
Tanrı, Yaratılış ve Günaha Düşüş, Yasa

S. 1
Yaşamda ve ölümde tek umudumuz nedir?

Kendimize ait olmamamız; ancak beden ve ruh olarak, hem yaşamda hem de ölümde, Tanrı’ya ve sadık Kurtarıcımız İsa Mesih’e ait olmamızdır.

S. 2
Tanrı nedir?

Tanrı herkesin ve her şeyin varlığının yaratıcısı ve sürdürücüsüdür. O gücünde ve mükemmelliğinde, iyiliğinde ve yüceliğinde, bilgeliğinde, adaletinde ve gerçeğinde ezelidir, sonsuzdur ve değişmezdir. O’nun aracılığıyla ve O’nun isteği sayesinde olmayan hiçbir şey yoktur.

S. 3
Tanrı’da kaç kişi vardır?

Tek gerçek ve yaşayan Tanrı’da üç kişi vardır: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Hepsi özde aynıdır, güçte ve yücelikte eşittir.

S. 4
Tanrı bizi nasıl ve neden yarattı?

Tanrı bizi erkek ve kadın olarak kendi suretinde, O’nu tanımamız, O’nu sevmemiz, O’nunla yaşamamız ve O’nu yüceltmemiz için yarattı. Ve Tanrı tarafından yaratılanlar olarak O’nun yüceliği için yaşamamız doğru olandır.

S. 5
Tanrı başka neyi yarattı?

Tanrı güçlü Sözü’yle her şeyi yarattı ve tüm yaratılışı çok iyiydi; her şey O’nun sevgi dolu yönetimi altında büyüyüp gelişti.

S. 6
Tanrı’yı nasıl yüceltebiliriz?

Tanrı’yı O’ndan zevk alarak, O’nu severek, O’na güvenerek ve O’nun isteğine, buyruklarına ve yasasına itaat ederek yüceltiriz.

S. 7
Tanrı’nın yasası neyi gerekli kılar?

Kişisel, mükemmel ve aralıksız olarak itaat etmemizi; Tanrı’yı tüm yüreğimizle, canımızla, aklımızla ve gücümüzle sevmemizi; ve komşumuzu kendimiz gibi sevmemizi gerekli kılar. Tanrı’nın yasakladığı şey asla yapılmamalı ve Tanrı’nın buyurduğu şey her zaman yapılmalıdır.

S. 8
On Buyruk’ta belirtilen Tanrı yasası nedir?

Benden başka Tanrın olmayacak. Kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Tanrın RAB’bin adını boş yere ağzına almayacaksın. Şabat Günü’nü kutsal sayarak anımsa. Annene babana saygı göster. Adam öldürmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Göz dikmeyeceksin.

S. 9
Tanrı birinci, ikinci ve üçüncü buyruklarda neyi gerekli kılar?

İlk olarak, Tanrı’yı tek gerçek ve yaşayan Tanrı olarak tanımamızı ve O’na güvenmemizi gerekli kılar. İkinci olarak, her türlü putperestlikten sakınmamızı ve Tanrı’ya uygunsuzca tapınmamamızı gerekli kılar. Üçüncü olarak, Tanrı’nın adına korku ve saygıyla yaklaşmamızı, ayrıca Sözü’nü ve işlerini onurlandırmamızı gerekli kılar.

S. 10
Tanrı dördüncü ve beşinci buyruklarda neyi gerekli kılar?

Dördüncü olarak, Şabat Günü’nü toplulukça ve bireysel olarak Tanrı’ya tapınarak, her zamanki uğraşımıza ara verip dinlenerek, Rab’be ve diğer insanlara hizmet ederek ve bu şekilde sonsuz Şabat’ı bekleyerek geçirmemizi gerekli kılar. Beşinci olarak, babamızı ve annemizi sevmemizi ve onurlandırmamızı, onların Tanrı’ya yaraşır disiplinlerine ve yönlendirişlerine tâbi olmamızı gerekli kılar.

S. 11
Tanrı altıncı, yedinci ve sekizinci buyruklarda neyi gerekli kılar?

Altıncı olarak, komşumuzu incitmememizi, ondan nefret etmememizi, ona karşı düşmanca yaklaşmamamızı, düşmanlarımıza bile sevgiyle yaklaşmamızı gerekli kılar. Yedinci olarak, cinsel ahlaksızlıklardan uzak durmamızı ve ister evlilikte ister bekâr yaşamda, her türlü kirli eylemden, bakıştan, sözden, düşünceden, arzudan ve bunlara götürebilecek her şeyden kaçınarak, paklık ve sadakatle yaşamamızı gerekli kılar. Sekizinci olarak, başkasına ait olan şeyi izinsiz almamamızı ve faydamız dokunabilecek birisinden de hiçbir malı esirgemememizi gerekli kılar.

S. 12
Tanrı dokuzuncu ve onuncu buyruklarda neyi gerekli kılar?

Dokuzuncu olarak, yalan söylememizi ya da aldatmamamızı, ancak sevgide gerçeği konuşmamızı gerekli kılar. Onuncu olarak, elimizdekilerle yetinip tatmin olmamızı, başkasını kıskanmamızı ya da Tanrı’nın onlara ya da bize vermiş olduğu şeylere içerlenmemizi gerekli kılar.

S. 13
Tanrı’nın yasasını kusursuzca yerine getiren biri olabilir mi?

Günaha düşüşten bu yana, hiçbir sıradan insan Tanrı’nın yasasını kusursuzca yerine getirememiştir; ancak devamlı olarak düşüncede, sözde ve eylemde onu çiğnemektedir.

S. 14
Tanrı bizi yasasına uyamayacağımız bir şekilde mi yarattı?

Hayır ama ilk ebeveynlerimiz Adem ve Havva’nın itaatsizliği yüzünden, tüm yaratılış günaha düştü; hepimiz günah ve suçluluk içinde, bozuk doğamızla ve Tanrı’nın yasasına uyamayacak bir şekilde dünyaya gelmekteyiz.

S. 15
Yasayı hiç kimse yerine getiremiyorsa, yasanın amacı nedir?

Tanrı’nın kutsal doğasını ve isteğini ve kendi yüreklerimizin günahlı doğasını ve itaatsizliğini bilebilmemiz; ve böylece bir Kurtarıcı’ya olan ihtiyacımızı bilebilmemizdir. Yasa aynı zamanda bize Kurtarıcımız’a yaraşır bir yaşam yaşamayı öğretir ve bunu öğütler.

S. 16
Günah nedir?

Günah Tanrı’nın yarattığı dünyada O’nu reddetmek ya da görmezden gelmek, O’nu hesaba katmadan yaşayarak O’na karşı isyan etmek, yasasında gerekli kıldığı şekilde olmamak veya o şekilde hareket etmemektir; ve sonuç, ölümümüz ve tüm yaratılışın parçalanmasıdır.

S. 17
Putperestlik nedir?

Putperestlik; umudumuz ve mutluluğumuz, önemimiz ve emniyetimiz konusunda, Yaratıcımız yerine, yaratılan şeylere güvenmektir.

S. 18
Tanrı itaatsizliğimizin ve putperestliğimizin cezasız kalmasına izin verir mi?

Hayır, her günah Tanrı’nın egemenliğine, kutsallığına, iyiliğine ve O’nun doğru yasasına karşı işlenir ve Tanrı günahlarımız karşısında haklı olarak öfkelidir ve hem bu yaşamda hem de gelecek yaşamda, onları adil yargısı uyarınca cezalandıracaktır.

S. 19
Cezadan kurtulmanın ve yeniden Tanrı’nın beğenesine kavuşmanın herhangi bir yolu var mıdır?

Evet, adaletinin gereğini yapmak için Tanrı’nın kendisi, sırf merhametinden ötürü, bir Kurtarıcı sayesinde bizi kendisiyle barıştırır ve günahtan ve günahın cezasından bizi kurtarır.

S. 20
Kurtarıcı kimdir?

Tek Kurtarıcı, Tanrı’nın O’nda insan olduğu ve günahın cezasını bizzat yüklendiği ezeli Tanrı Oğlu Rab İsa Mesih’tir.

2. Bölüm:
Mesih, Kurtarış, Lütuf

S. 21
Bizi tekrardan Tanrı’ya kavuşturmak için nasıl bir Kurtarıcı’ya ihtiyaç vardır?

Tümüyle insan ve aynı zamanda tümüyle Tanrı olan bir Kurtarıcı.

S. 22
Kurtarıcı neden tümüyle insan olmak zorundadır?

Öyle ki, insan doğasında bizim yerimize tüm yasaya kusursuzca itaat edebilsin ve insan günahının cezasını çekebilsin; ve ayrıca bizim zayıflıklarımızda bize yakınlık duyabilsin.

S. 23
Kurtarıcı neden tümüyle Tanrı olmak zorundadır?

Öyle ki, tanrısal doğasından dolayı itaatinde ve çilesinde kusursuz ve etkin olsun; ve ayrıca Tanrı’nın günaha olan haklı öfkesine katlanabilsin ve sonunda ölümü alt edebilsin.

S. 24
Kurtarıcı olan Mesih’in ölmesi neden gerekliydi?

Günahın cezası ölüm olduğundan, Mesih bizi günahın gücünden ve cezasından kurtarmak ve tekrardan Tanrı’ya kavuşturmak için kendi isteğiyle bizim yerimize öldü. Yerimize kefaret sunan ölümüyle, yalnızca O bizi cehennemden kurtarır ve günahın affını, doğruluğu ve sonsuz yaşamı bizim için elde eder.

S. 25
Mesih’in ölümü, tüm günahlarımızın bağışlanabileceği anlamına mı gelir?

Evet, Mesih’in çarmıhtaki ölümü günahımızın cezasını tümüyle ödediğinden, Tanrı lütufkâr bir şekilde Mesih’in doğruluğunu, bu doğruluk sanki bizimmiş gibi bize aktarır ve günahlarımızı daha fazla anmaz.

S. 26
Mesih’in ölümü başka neyi kurtarır?

Mesih’in ölümü, günaha düşmüş yaratılışın her parçasının kurtarılışının ve yenilenişinin başlangıcıdır. O her şeye kendi yüceliği ve yaratılışın iyiliği için güçlü bir şekilde yön verir.

S. 27
Adem aracılığıyla kaybolmuş olan tüm insanlar, Mesih aracılığıyla kurtulurlar mı?

Hayır, sadece Tanrı tarafından seçilen ve iman sayesinde Mesih’le bir kılınanlar kurtulurlar. Yine de Tanrı merhametiyle, günahın etkilerini sınırlayarak ve kültürün tüm insanlığın yararına işler üretmesini sağlayarak, seçilmemişlere de ortak lütfunu sunar.

S. 28
İman sayesinde Mesih’le bir kılınmamış olanlara öldükten sonra ne olur?

Yargı gününde onlar için korkutucu ancak adil olan bir mahkûmiyet hükmü verilecek. Tanrı’nın lütufkâr huzurundan kovularak, sonsuza dek adil ve ağır bir şekilde cezalandırılmak üzere cehenneme atılacaklar.

S. 29
Nasıl kurtulabiliriz?

Yalnızca İsa Mesih’e ve O’nun çarmıhta yerimize kefaret sunan ölümüne iman sayesinde kurtulabiliriz; böylece Tanrı’ya isyan ettiğimiz için suçlu olmamıza ve tüm kötülüklere hâlâ yatkın olmamıza rağmen, yine de, tövbe edip Mesih’e iman ettiğimizde, Tanrı bizim hiçbir marifetimiz olmaksızın tamamen kendi lütfuyla, Mesih’in kusursuz doğruluğunu bize aktarır.

S. 30
İsa Mesih’e iman ne demektir?

İsa Mesih’e iman, Tanrı’nın Sözü’nde açıkladığı her şeyin doğruluğunu kabul etmek, O’na güvenmek ve aynı zamanda kurtuluş için Müjde’de bize sunulan O’nu benimsemek ve yalnız O’na güvenmektir.

S. 31
Doğru imanla neye inanırız?

Bize Müjde’de öğretilen her şeye. Elçilerin İnanç Bildirgesi neye inandığımızı şu sözlerle ifade eder: Göğün ve yerin Yaratanı, her şeye gücü yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum. O, Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu. Pontius Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler diyarına indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, her şeye gücü yeten Baba’nın sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir. Kutsal Ruh’a, kutsal evrensel kiliseye, kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum.

S. 32
Aklanma ve kutsallaştırılma ne demektir?

Aklanma Tanrı’nın önünde ilan edilmiş, Mesih’in bizim için olan ölümü ve dirilişi sayesinde mümkün kılınmış olan doğrulumuz anlamına gelir. Kutsallaştırılmaysa Kutsal Ruh’un bizdeki işleyişi sayesinde mümkün kılınmış olan, adım adım büyüyen doğrulumuz anlamına gelir.

S. 33
Mesih’e iman edenler kurtuluşlarını kendi işleri aracılığıyla ya da başka bir yol aracılığıyla elde etmeye çalışmalı mıdırlar?

Hayır, böyle yapmamalıdırlar çünkü kurtuluş için gereken her şey Mesih’te bulunur. Kurtuluşu iyi işlerle elde etmeye çalışmak, Mesih’in tek Kurtarıcı olduğunu reddetmektir.

S. 34
Yalnız lütuf sayesinde ve yalnız Mesih aracılığıyla kurtulduğumuza göre, hâlâ iyi işler yapmamız ve Tanrı’nın Sözü’ne itaat etmemiz gerekir mi?

Evet, çünkü bizi kanıyla kurtarmış olan Mesih, aynı zamanda bizi Ruhu’yla yeniler; öyle ki, yaşamlarımız Tanrı’ya sevgi ve şükran gösterebilsin; imanımızın meyveleri sayesinde imanımızdan güven duyabilelim; ve Tanrı’ya yaraşır davranışımız sayesinde başkaları Mesih’e kazandırılabilsin.

S. 35
Yalnız lütuf sayesinde ve yalnız iman aracılığıyla kurtulduğumuza göre, bu iman nereden gelir?

Mesih’ten aldığımız tüm armağanları Kutsal Ruh aracılığıyla alırız ve bu armağanlara iman da dahildir.

3. Bölüm:
Ruh, Yenilenme, Lütufta Büyüme

S. 36
Kutsal Ruh hakkında neye inanırız?

O’nun Baba’yla ve Oğul’la birlikte ezelden beri var olduğuna ve Tanrı’nın O’nu, inanan herkese geri döndürülemez biçimde bahşettiğine inanırız.

S. 37
Kutsal Ruh bize nasıl yardım eder?

Kutsal Ruh bizi günah suçumuza ikna eder, bizi teselli eder, bizi yönlendirir, bize ruhsal armağanlar ve Tanrı’ya itaat etme arzusunu verir; ve dua etmemize ve Tanrı’nın Sözü’nü anlamamıza olanak sağlar.

S. 38
Dua nedir?

Dua yüreklerimizi övgü, dilek, günah itirafı ve şükranla Tanrı’ya dökmektir.

S. 39
Nasıl bir tutumla dua etmeliyiz?

Sevgi, sebat ve minnettarlıkla; Tanrı’nın isteğine alçakgönüllü bir şekilde teslim olarak ve Mesih sayesinde dualarımızı her zaman duyduğunu bilerek.

S. 40
Ne dua etmeliyiz?

Tanrı Sözü’nün tamamı, bizi ne dua edeceğimiz konusunda yönlendirir ve esinler; buna bizzat İsa’nın bize öğrettiği dua da dahildir.

S. 41
Rab’bin Duası nedir?

Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın. Egemenliğin gelsin. Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun. Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver. Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla. Ayartılmamıza izin verme. Bizi kötü olandan kurtar.

S. 42
Tanrı’nın Sözü nasıl okunmalı ve işitilmelidir?

Titizlik, hazırlık ve duayla okunmalı ve işitilmelidir; öyle ki, onu imanla kabul edebilelim, yüreklerimizde saklayabilelim ve yaşamlarımızda uygulayabilelim.

S. 43
Sakramentler veya ruhsal törenler nelerdir?

Sakramentler veya ruhsal törenler, yani vaftiz ve Rab’bin Sofrası, Tanrı tarafından verilmiş ve Mesih tarafından tesis edilmiş olan gözle görülür işaretler ve mühürlerdir. Bunlar Mesih’in ölümü ve dirilişi sayesinde bizim bir iman topluluğu olarak kaynaştırıldığımızı ortaya koyarlar. Onları kullanışımızla, Kutsal Ruh Müjde’nin bize olan vaatlerini daha dolu bir şekilde ilan eder ve mühürler.

S. 44
Vaftiz nedir?

Vaftiz; Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adında suyla yıkanmaktır; Mesih’e alınışımızı, günahtan arındırılışımızı ve Rab’be ve O’nun kilisesine ait olma kararlılığımızı simgeler (işaretler) ve mühürler.

S. 45
Suyla vaftiz, günahın kendisini temizler mi?

Hayır, sadece Mesih’in kanı ve Kutsal Ruh’un yenileyişi bizi günahtan arındırabilir.

S. 46
Rab’bin Sofrası nedir?

Mesih tüm Hristiyanlara, O’nu ve ölümünü şükranla anmaları için ekmekten yemelerini ve kâseden içmelerini buyurdu. Rab’bin Sofrası, Tanrı’nın aramızda oluşunun bir kutlamasıdır; bizi Tanrı’yla ve birbirimizle paydaşlığa getirir ve ruhlarımızı besler. Ayrıca Mesih’le, Babası’nın krallığında birlikte yiyip içeceğimiz güne özlemle işaret eder.

S. 47
Rab’bin Sofrası Mesih’in kefaret sunan işine herhangi bir şey ekler mi?

Hayır, Mesih ilk ve son kez öldü. Rab’bin Sofrası, Mesih’in kefaret sunan işini kutlayan bir antlaşma yemeğidir; ayrıca, gözlerimizi O’na çevirerek imanımızı güçlendirmenin bir yolu ve gelecekteki şölenin bir ön tadımıdır. Ama bu sofraya tövbesiz yüreklerle katılanlar kendilerine karşı yargı yiyip içerler.

S. 48
Kilise nedir?

Tanrı kendisine sonsuz yaşam için seçilmiş ve imanla bir kılınmış olan bir topluluk seçer ve onları korur. Onlar Tanrı’yı hep birlikte sever, O’nu izler, O’ndan öğrenir ve O’na tapınırlar. Tanrı bu topluluğu Müjde’yi duyurmaları için ve toplu yaşamlarının niteliğiyle ve birbirlerine olan sevgileriyle Mesih’in krallığına işaret etmeleri için yollar.

S. 49
Mesih şimdi nerededir?

Mesih ölümünden sonra üçüncü gün mezardan bedence dirildi ve Baba’nın sağında oturdu; tüm dünyayı yargılamak ve yenilemek için geri dönene dek, Krallığı’nı sürdürmekte ve bizim için aracılık etmektedir.

S. 50
Mesih’in dirilişi bizim için ne anlama gelir?

Mesih fiziksel olarak dirilmesiyle günah ve ölüm üzerinde zafer kazanmıştır; bu sayede, O’na güvenen herkes bu dünyada yeni yaşama ve gelecek olan dünyada da sonsuz yaşama uyanır. Biz nasıl bir gün dirileceksek, bu dünya da bir gün yenilenecektir. Ama Mesih’e güvenmeyenler sonsuz ölüme uyanacaktırlar.

S. 51
Mesih’in göğe yükselişinin bize yararı nedir?

Mesih bizim için yeryüzüne indiği gibi, bizim yerimize fiziksel olarak göğe yükseldi ve şimdi Baba’nın huzurunda bizi savunmakta, bizim için bir yer hazırlamaktadır ve ayrıca bize Ruhu’nu gönderir.

S. 52
Sonsuz yaşamda bizim için ne umut vardır?

Sonsuz yaşam bize her şeyin günaha düşmüş bu dünyadan ibaret olmadığını hatırlatır; yakında yeni kentte, yeni gök ve yeni yeryüzünde Tanrı’yla yaşayacak ve O’ndan sonsuza dek zevk alacağız. Orada tüm günahtan tamamen ve sonsuza dek özgür kılınmış olacağız ve yenilenmiş, onarılmış bir yaratılışta yenilenmiş, dirilmiş bedenler alacağız.

Copyright 2012 by Redeemer Presbyterian Church