CATEHISMUL NEW CITY

PARTEA ÎNTÂI
Dumnezeu, creație și cădere, lege

Î 1: Care este singura noastră speranță în viață și în moarte?
Că nu suntem ai noștri, ci aparținem trup și suflet, în viață și în moarte, Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Cristos.

Î 2: Cine este Dumnezeu?
Dumnezeu este creatorul și susținătorul fiecărei persoane și al fiecărui lucru. El este etern, infinit și neschimbător în puterea și perfecțiunea Lui, în bunătatea și gloria Sa, în înțelepciunea, dreptatea și adevărul Său. Nimic nu se întâmplă decât datorită Lui și prin voia Sa.

Î 3: Câte persoane sunt în Dumnezeu?
Sunt trei persoane în Dumnezeul Cel adevărat și viu: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Aceștia sunt identici în esență, egali în putere și glorie.

Î 4: Cum și de ce ne-a creat Dumnezeu?
Dumnezeu ne-a creat după chipul Său, bărbați și femei, ca să-L cunoaștem, să-L iubim, să trăim cu El și să-L glorificăm. Din acest motiv, se cuvine ca noi, cei creați de Dumnezeu, să trăim pentru gloria Sa.

Î 5: Ce altceva a creat Dumnezeu?
Dumnezeu a creat toate lucrurile prin Cuvântul Său plin de putere și toată creația Sa a fost foarte bună; totul a înflorit sub domnia Sa plină de iubire.

Î 6: Cum Îl putem glorifica pe Dumnezeu?
Îl glorificăm pe Dumnezeu prin faptul că ne bucurăm de El, Îl iubim, ne încredem în El și ascultăm de voia, poruncile și Legea Sa.

Î 7: Ce anume cere Legea lui Dumnezeu?
Să dăm dovadă de o ascultare personală, desăvârșită și continuă; să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul, cu toată mintea și cu toată puterea și să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Ceea ce Dumnezeu interzice nu trebuie înfăptuit niciodată și ceea ce Dumnezeu poruncește trebuie înfăptuit întotdeauna.

Î 8: Care este Legea lui Dumnezeu prezentată în Cele Zece Porunci?
Să nu ai alți dumnezei în afară de Mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Să nu iei în deșert Numele Domnului Dumnezeului tău. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Să nu ucizi. Să nu preacurvești. Să nu furi. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu poftești.

Î 9: Ce anume cere Dumnezeu în prima, a doua și a treia poruncă?
În prima, să-L cunoaștem și să ne încredem în Dumnezeu, pentru că este singurul Dumnezeu viu și adevărat. În a doua, să evităm orice formă de idolatrie și să nu ne închinăm lui Dumnezeu într-un mod necorespunzător. În a treia, să cinstim Numele lui Dumnezeu cu teamă și reverență, onorând atât Cuvântul, cât și lucrările Sale.

Î 10: Ce anume cere Dumnezeu în a patra și a cincea poruncă?
În a patra, ca în ziua de Sabat să petrecem timp închinându-ne lui Dumnezeu atât în mod public, cât și personal, să ne oprim din munca de fiecare zi și să ne odihnim, să-L slujim pe Dumnezeu și pe ceilalți, anticipând astfel Sabatul etern. În a cincea, să iubim și să cinstim pe tatăl și pe mama noastră, supunându-ne disciplinării și îndrumării lor evlavioase.

Î 11: Ce anume cere Dumnezeu în poruncile a șasea, a șaptea și a opta?
În a șasea, să nu rănim, să nu urâm sau să nu fim ostili față de aproapele nostru, ci să fim răbdători și pașnici, manifestând dragoste chiar și față de dușmanii noștri. În a șaptea, să ne abținem de la imoralitate sexuală și să trăim în curăție și credincioșie, atât în relația de căsătorie sau celibat, evitând orice fel de acțiuni, priviri, cuvinte, gânduri ori dorințe imorale sau orice ar putea conduce spre acestea. În a opta, să nu luăm fără permisiune ceea ce aparține altcuiva, nici să nu reținem vreun lucru de la cineva pentru beneficiul nostru.

Î 12: Ce anume cere Dumnezeu în poruncile a noua și a zecea?
În a noua, să nu mințim, nici să nu înșelăm, ci să spunem adevărul în dragoste. În a zecea, să fim mulțumitori, fără să invidiem pe cineva și fără să cârtim cu privire la ceea ce Dumnezeu le-a dat lor sau nouă.

Î 13: Poate cineva să păzească în mod perfect Legea lui Dumnezeu?
Din momentul căderii în păcat, niciun om n-a fost în stare să păzească Legea lui Dumnezeu în mod perfect, ci o încalcă/ a încălcat-o constant la nivelul gândirii, vorbirii și a faptelor.

Î 14: Ne-a creat Dumnezeu incapabili să păzim Legea Sa?
Nu, însă, din pricina neascultării primilor noștri părinți, Adam și Eva, întreaga creație este decăzută; cu toții suntem născuți în păcat și vinovăție, fiind corupți în esența ființei noastre și incapabili să păzim Legea lui Dumnezeu.

Î 15: Dacă nimeni nu poate păzi Legea, atunci care este scopul ei?
Ca să cunoaștem natura sfântă și voia lui Dumnezeu, dar și natura noastră păcătoasă și neascultarea inimilor noastre și, în consecință, nevoia de a avea un Mântuitor. Mai mult, Legea ne învață și ne îndeamnă să trăim o viață vrednică de Mântuitorul nostru.

Î 16: Ce este păcatul?
Păcatul înseamnă a-L respinge sau a-L nesocoti pe Dumnezeu în lumea creată de El, răzvrătire manifestată prin faptul că ne trăim viețile fără a ține cont de El, fără a fi sau a face ceea ce El ne cere în Legea Sa – aceasta conduce la moartea noastră și distrugerea întregii creații.

Î 17: Ce este idolatria?
Idolatria înseamnă a te încrede mai degrabă în lucrurile create decât în Creator, în ceea ce privește speranța, fericirea, semnificația și siguranța noastră.

Î 18: Va îngădui Dumnezeu ca neascultarea și idolatria noastră să rămână nepedepsite?
Nu, fiecare păcat este împotriva suveranității, sfințeniei și bunătății lui Dumnezeu și, de asemenea, împotriva Legii Sale drepte, iar Dumnezeu este, în mod justificat, plin de mânie din pricina păcatelor noastre și le va pedepsi prin judecata Sa dreaptă, atât în viața această, cât și în cea viitoare.

Î 19: Există vreo cale de a scăpa de pedeapsă și de a fi din nou acceptat înaintea lui Dumnezeu?
Da, pentru a-și împlini dreptatea, Dumnezeu Însuși, în îndurarea Lui, ne împacă cu Sine, eliberându-ne de păcat și de pedeapsa pentru păcat printr-un Răscumpărător.

Î 20: Cine este Răscumpărătorul?
Singurul Răscumpărător este Domnul Isus Cristos, Fiul veșnic al lui Dumnezeu, în persoana Căruia Dumnezeu a devenit om și a purtat El Însuși pedeapsa pentru păcat.

PARTEA A DOUA:
Cristos, Răscumpărare, Har

Î 21: Ce fel de Răscumpărător este necesar pentru a ne aduce înapoi la Dumnezeu?
Unul care este om adevărat și, în aceeași măsură, Dumnezeu adevărat.

Î 22: De ce trebuie ca Răscumpărătorul să fie om adevărat?
Pentru ca, în natura Sa umană, să poată asculta în locul nostru, în mod desăvârșit, toată Legea și să sufere pedeapsa pentru păcatul uman; și, de asemenea, să ne poată înțelege slăbiciunile noastre.

Î 23: De ce trebuie ca Răscumpărătorul să fie Dumnezeu adevărat?
Pentru ca, datorită naturii Sale divine, ascultarea și suferința Lui să fie desăvârșite și eficiente; și, de asemenea, ca să poată purta mânia dreaptă a lui Dumnezeu împotriva păcatului și totuși să biruiască moartea.

Î 24: De ce a fost necesar să moară Cristos, Răscumpărătorul?
Întrucât moartea este plata păcatului, Cristos a murit de bunăvoie în locul nostru pentru a ne elibera de sub puterea și pedeapsa păcatului și pentru a ne aduce înapoi la Dumnezeu. Prin moartea Sa înlocuitoare și ispășitoare, numai El ne salvează de la iad, asigurând pentru noi iertarea păcatelor, neprihănirea și viața veșnică.

Î 25: Moartea lui Cristos înseamnă faptul că toate păcatele noastre pot fi iertate?
Da, deoarece moartea lui Cristos pe cruce a plătit pe deplin pedeapsa pentru păcatul nostru. Dumnezeu, prin harul Său, ne atribuie neprihănirea lui Cristos ca și cum ar fi a noastră și nu-și mai amintește de păcatele noastre.

Î 26: Ce altceva mai răscumpără moartea lui Cristos?
Moartea lui Cristos este începutul răscumpărării și reînnoirii fiecărei părți din creația decăzută, întrucât El dirijează cu putere toate lucrurile spre propria Sa glorie și pentru binele creației.

Î 27: Sunt toți oamenii mântuiți prin Cristos, la fel cum toți au căzut prin Adam?
Nu, doar cei care sunt aleși de Dumnezeu și sunt uniți cu Cristos prin credință. Cu toate acestea, în mila Sa, Dumnezeu îngăduie și celor ce nu sunt aleși să aibă parte de harul comun, prin limitarea efectelor păcatului și prin îngăduirea unor lucrări la nivelul culturii care contribuie la binele omenirii.

Î 28: Ce se întâmplă după moarte cu cei care nu sunt uniți cu Cristos prin credință?
În ziua judecății, ei vor primi sentința înfricoșătoare, dar dreaptă, a condamnării hotarâte pentru ei. Vor fi izgoniți din prezența binevoitoare a lui Dumnezeu în iad pentru a fi, în mod cumplit, dar justificat, pedepsiți pentru totdeauna.

Î 29: Cum putem fi mântuiți?
Numai prin credința în Isus Cristos și în moartea Lui pe cruce în locul nostru, pentru ispășirea păcatelor. Așadar, deși suntem vinovați de neascultare față de Dumnezeu și încă suntem înclinați spre rău, Dumnezeu, fără ca noi să avem vreun merit ci numai prin har, ne atribuie neprihănirea desăvârșită a lui Cristos atunci când ne mărturisim păcatele și credem în El.

Î 30: Ce este credința în Isus Cristos?
Credința în Isus Cristos este recunoașterea adevărului a tot ceea ce Dumnezeu a revelat în Cuvântul Său; înseamnă să ne punem încrederea în El și, de asemenea, să primim și să ne bizuim doar pe El pentru mântuire, așa cum ne este El oferit în Evanghelie.

Î 31: Ce înțelegem prin credință adevărată?
Tot ce suntem învățați prin Evanghelie. Ceea ce credem noi este exprimat în Crezul Apostolic prin următoarele cuvinte: Cred în Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, Făcătorul cerului si al pământului; și în Isus Cristos, Fiul său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din fecioara Maria, a pătimit sub Ponțiu Pilat, a fost răstignit, a murit și a fost îngropat și s-a coborât în iad. A treia zi a înviat din morți, s-a înălțat la ceruri și stă la dreapta lui Dumnezeu, Tatăl atotputernicul, de unde se va întoarce să judece viii și morții. Cred în Duhul Sfânt, sfânta Biserică universală, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică.

Î 32: Ce înseamnă justificarea și sfințirea?
Justificarea se referă la faptul că suntem declarați neprihăniți înaintea lui Dumnezeu datorită morții și învierii lui Cristos pentru noi. Sfințire înseamnă creșterea noastră constantă în neprihănire, realizată prin lucrarea Duhului Sfânt în noi.

Î 33: Este necesar pentru cei care au credință în Cristos să caute mântuirea prin faptele lor sau prin orice altceva?
Nu, ei nu ar trebui să facă aceasta întrucât tot ceea ce este necesar pentru mântuire este împlinit în Cristos. A căuta mântuirea prin fapte bune înseamnă negarea faptului că Isus Cristos este singurul Răscumpărător și Mântuitor.

Î 34: Din moment ce am fost răscumpărați numai prin har, numai prin Cristos, mai trebuie să facem fapte bune și să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu?
Da, deoarece Cristos, care ne-a răscumpărat prin sângele Său, ne-a și înnoit prin Duhul Său; astfel, viețile noastre pot arăta dragoste și recunoștință față de Dumnezeu; astfel, putem fi asigurați de credința noastră pe baza roadelor; și astfel, prin purtarea noastră evlavioasă, alți oameni pot fi pentru Cristos.

Î 35: Întrucât suntem răscumpărați numai prin har, numai prin credință, de unde vine această credință?
Toate darurile pe care le primim de la Cristos, le primim prin Duhul Sfânt, inclusiv credința.

PARTEA A TREIA:
Duhul Sfânt, Restaurare, Creștere în har

Î 36: Ce credem despre Duhul Sfânt?
Credem că este Dumnezeu, coetern cu și Tatăl și cu Fiul, și că Dumnezeu Îl oferă în mod irevocabil tuturor celor ce cred.

Î 37: Cum ne ajută Duhul Sfânt?
Duhul Sfânt ne convinge de păcatul nostru, ne mângâie, ne îndrumă, ne dă daruri spirituale și dorința de a asculta de Dumnezeu; de asemenea, El ne ajută să ne rugăm și să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu.

Î 38: Ce este rugăciunea?
Rugăciunea este revărsarea inimilor noastre înaintea lui Dumnezeu, în laudă, cerere, mărturisirea păcatului și mulțumire.

Î 39: Cu ce atitudine ar trebui să ne rugăm?
Cu dragoste, perseverență și recunoștință, într-o supunere umilă față de voia lui Dumnezeu, știind că, datorită lui Cristos, El ne ascultă rugăciunile întotdeauna.

Î 40: Ce anume ar trebui să ne rugăm?
Întreg Cuvântul lui Dumnezeu ne îndrumă și ne inspiră cu privire la ce să ne rugăm, inclusiv rugăciunea pe care ne-a învățat-o Domnul Isus.

Î 41: Care este rugăciunea Domnului Isus?
Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfințească-Se Numele Tău; vie Împărăția Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri; și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Î 42: Cum trebuie citit și ascultat Cuvântul lui Dumnezeu?
Cu atenție, pregătire și rugăciune, astfel încât să-l primim cu credință, să-l păstrăm în inimile noastre și să-l aplicăm în viețile noastre.

Î 43: Ce sunt sacramentele sau actele de cult?
Sacramentele sau actele de cult date de Dumnezeu și instituite de Cristos, și anume, botezul și Cina Domnului, sunt semne vizibile și mărturii ale faptului că suntem legați împreună, ca o comunitate a credinței, prin moartea și învierea Lui. Prin practicarea lor, Duhul Sfânt declară și confirmă mai deplin promisiunile Evangheliei pentru noi.

Î 44: Ce este botezul?
Botezul este spălarea cu apă în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt; acesta semnifică și pecetluiește adopția noastră în Cristos, curățirea noastră de păcat și dedicarea noastră în a aparține Domnului și bisericii Sale.

Î 45: Este curățirea de păcat realizată prin botezul cu apă?
Nu, numai sângele lui Cristos și înnoirea făcută de Duhul Sfânt ne poate curăța de păcat.

Î 46: Ce este Cina Domnului?
Cristos a poruncit tuturor creștinilor să mănânce din pâine și să bea din paharul cu vin ca o aducere aminte, plină de recunoștință, a Lui și a morții Sale. Cina Domnului este o celebrare a prezenței lui Dumnezeu în mijlocul nostru; ea ne aduce în părtășie cu Dumnezeu și unii cu alții; ne hrănește și ne întărește sufletele. De asemenea, participarea la Cina Domnului anticipează ziua când vom mânca și vom bea cu Cristos în Împărăția Tatălui Său.

Î 47: Adaugă Cina Domnului ceva la lucrarea de ispășire realizată de Cristos?
Nu, Cristos a murit o dată pentru totdeauna. Cina Domnului este o masă a legământului care celebrează lucrarea de ispășire a lui Cristos; de asemenea, este o modalitate prin care ne este întărită credința prin faptul că privim la El și, în același timp, reprezintă o anticipare a ospățului viitor. Însă, cei care iau parte la ea cu inimi lipsite de pocăință, își mănâncă și își beau propria lor osândă.

Î 48: Ce este biserica?
Dumnezeu alege și păstrează pentru Sine o comunitate de credincioși rânduiți pentru viața veșnică și care sunt uniți prin credință, îl iubesc, îl urmează, învață de la El și I se închină împreună. Dumnezeu mandatează această comunitate să proclame Evanghelia și să prefigureze Împărăția lui Cristos prin calitatea vieții lor împreună și prin dragostea pe care și-o arată unii altora.

Î 49: Unde este Cristos acum?
Cristos a înviat în trup, a ieșit din mormânt a treia zi după moartea Sa, s-a înălțat la cer și stă la dreapta Tatălui, conducându-Și Împărăția și mijlocind pentru noi, până când se va întoarce pentru a judeca și reînnoi întreaga lume.

Î 50: Ce înseamnă învierea lui Cristos pentru noi?
Cristos a triumfat asupra păcatului și a morții prin învierea Sa în trup astfel încât, toți cei ce-și pun încrederea în El sunt înviați la o nouă viață în această lume și pentru viața veșnică, în lumea care va veni. După cum noi vom fi într-o zi înviați, tot așa lumea aceasta va fi într-o zi restaurată. Însă, cei care nu-și pun încrederea în Cristos vor fi ridicați din mormânt pentru o moarte veșnică.

Î 51: Care este beneficiul nostru în urma înălțării la cer a lui Cristos?
Cristos s-a înălțat la cer, în trup, tot așa cum s-a coborât pe pământ, în trup, în locul nostru, iar acum mijlocește în prezența Tatălui Său pentru noi, pregătindu-ne un loc, și ne trimite Duhul Său.

Î 52: Ce speranță ne aduce viața veșnică?
Ea ne reamintește că lumea actuală, decăzută, nu este tot ce există; în curând, vom locui cu Dumnezeu și ne vom bucura pentru totdeauna de El în cetatea cea nouă, în cerul cel nou și pe pământul cel nou, unde vom fi pe deplin și pe vecie liberi de orice păcat și vom moșteni trupuri reînnoite și înviate, într-o creație reînnoită și restaurată.