مجموعه پرسش و پاسخ شهر جدید

بخش ۱
خدا، آفرینش و سقوط، شریعت

پرسش ۱
یگانه امید ما چه در زندگی و چه در مرگ چیست؟

یگانه امید ما چه در زندگی و چه در مرگ این است که ما متعلق به خودمان نیستیم، بلکه جسم و جانمان، چه در این زندگی چه پس از مرگ، به خدا و به منجی‌مان، عیسی مسیح، تعلق دارد.

پرسش ۲
خدا چیست؟

خدا خالق و عامل بقای همه‌کس و همه‌چیز است. قدرت او، کمال او، نیکویی او، جلال او، حکمت او، عدالت او، و حقیقت او ابدی و بی‌نهایت و تغییرناپذیر است. هیچ‌چیز بدون خدا و خارج از ارادۀ خدا به انجام نمی‌رسد.

پرسش ۳
در خدا چند شخص وجود دارد؟

سه شخص در یک خدای زنده و حقیقی وجود دارد: پدر، پسر، روح‌القدس. ذات و جوهر هر سه شخص یکی است و هر سه شخص در قدرت و جلال برابر می‌باشند.

پرسش ۴
چرا و چگونه خدا ما را آفرید؟

خدا ما را مذکر و مؤنث آفرید، ما را به تصویر خودش آفرید تا خدا را بشناسیم، خدا را دوست بداریم، با خدا زیست نماییم و خدا را جلال دهیم. منطق صحیح و بِجا هم این است: ما که آفریدۀ دست خدا هستیم باید برای جلال خدا زیست نماییم.

پرسش ۵
خدا چه چیزهای دیگری خلق نمود؟

خدا با کلام قدرتمندش همه‌چیز را خلق نمود و کل خلقتش بسیار نیکو بود. همه‌چیز در حاکمیت سرشار از محبت خدا جان گرفت.

پرسش ۶
چگونه می‌توانیم خدا را جلال دهیم؟

ما با حظّ بردن از خدا، با دوست داشتن خدا، با اعتماد نمودن به خدا و با اطاعت کردن از اراده و احکام و شریعت خدا او را جلال می‌دهیم.

پرسش ۷
شریعت خدا چه می‌طلبد؟

شریعت خدا اطاعت کامل، دایم، و فردی می‌طلبد. شریعت خدا می‌طلبد که خدا را با تمامی دل و جان و فکر و قوتمان دوست بداریم و همسایه‌مان را نیز مثل خودمان محبت نماییم. آنچه خدا انجامش را منع نموده است هرگز نباید انجام دهیم و آنچه خدا به انجام آن حکم نموده است همواره باید به‌جا آوریم.

پرسش ۸
شریعت خدا که در ده فرمان قید شده است شامل چه می‌باشد؟

تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما. نام یهوه خدای خود را به باطل مبر. روز سبّت را یاد کن تا آن را تقدیس نمایی. پدر و مادر خود را احترام نما. قتل مکن. زنا مکن. دزدی مکن. شهادت دروغ مده. طمع مورز.

پرسش ۹
خدا در اولین و دومین و سومین فرمان چه می‌طلبد؟

اولین فرمان می‌طلبد که یگانه خدای زنده و حقیقی را بشناسیم و به او اعتماد نماییم. دومین فرمان می‌طلبد که از هر گونه بت‌پرستی پرهیز کنیم و خدا را به روشی نادرست و ناشایست عبادت نکنیم. سومین فرمان می‌طلبد که نام خدا را با ترس و احترام به کار ببریم و کلام و اعمال خدا را نیز حرمت نهیم.

پرسش ۱۰
خدا در چهارمین و پنجمین فرمان چه می‌طلبد؟

چهارمین فرمان می‌طلبد که روز سبّت را در پرستش خدا در خلوت و در جمع سپری نماییم. در این روز، باید از حرفه و پیشۀ روزانه‌مان دست کشیم، خداوند و دیگران را خدمت کنیم و چشم‌انتظار سبّتِ ابدی باشیم. پنجمین فرمان می‌طلبد پدر و مادرمان را دوست بداریم و به آنها احترام بگذاریم و به راهنمایی‌ها و رهنمودهای خداپسندانۀ ایشان گوش بسپاریم.

پرسش ۱۱
خدا در ششمین و هفتمین و هشتمین فرمان چه می‌طلبد؟

ششمین فرمان می‌طلبد که به همسایه‌مان آسیب نرسانیم، از او بیزار نباشیم و با او دشمنی نورزیم، بلکه با ایشان شکیبا باشیم و در صلح به سر بریم و حتی به دشمنانمان محبت نماییم. هفتمین فرمان می‌طلبد، خواه متأهل باشیم خواه مجرد، از زنا و بی‌عفتی پرهیز کنیم و با پاکدامنی و وفاداری زیست نماییم. خواه متأهل باشیم خواه مجرد، از هر گونه کردار و پندار و گفتار و خواسته و نگاه ناپاک و از هر چیزی که به ناپاکی و بی‌عفتی ختم می‌شود دوری کنیم. هشتمین فرمان می‌طلبد که ما چیزی را که متعلق به کسی دیگر است بدون اجازه استفاده نکنیم و هر گونه نیکویی و نیکوکاریِ کسی را به خودمان پس نزنیم.

پرسش ۱۲
خدا در نهمین و دهمین فرمان چه می‌طلبد؟

نهمین فرمان می‌طلبد که دروغ نگوییم یا فریب ندهیم، بلکه حقیقت را با محبت بیان کنیم. دهمین فرمان می‌طلبد که قانع باشیم و به هیچ‌کس حسادت نورزیم یا از هر آنچه خدا به آنها می‌بخشد آزرده نگردیم و از آنچه خدا به خودمان عطا نموده است دلخور نباشیم.

پرسش ۱۳
آیا کسی می‌تواند شریعت خدا را تمام و کمال به‌جا آورد؟

از زمان سقوط آدم و حوا، هیچ انسانی نتوانسته است شریعت خدا را تمام و کمال به‌جا آورد، بلکه دایم در پندار و گفتار و کردارش شریعت خدا را زیر پا گذاشته است.

پرسش ۱۴
آیا خدا ما را عاجز از نگاه داشتن شریعتش آفرید؟

خیر. اما به خاطر نااطاعتیِ اولین والدینمان، آدم و حوا، کل مخلوقات سقوط کرده‌اند. همۀ ما در گناه و معصیت به دنیا می‌آییم. ذات ما فاسد است و این توانایی را نداریم که شریعت خدا را به‌جا آوریم.

پرسش ۱۵
نظر به اینکه هیچ‌کس قادر به نگاه داشتن شریعت نیست، اصلاً هدف از شریعت چیست؟

هدف از شریعت این است که ذات قدوس خدا را بشناسیم، به ارادۀ او پی ببریم و بدانیم که دل خودمان ذاتاً گناه‌آلود و نافرمان و نامطیع است. بنابراین، بدانیم که به یک منجی محتاجیم. همچنین شریعت به ما تعلیم می‌دهد و ما را ترغیب می‌کند به گونه‌ای زیست نماییم که شایستۀ منجی‌مان باشد.

پرسش ۱۶
گناه چیست؟

گناه پشت کردن به خدا و نادیده گرفتن خدا در جهانی است که صنعت دست خودش می‌باشد. گناه طغیان به خدا است. گناه زندگی کردن بدون در نظر گرفتن خدا است. گناه زندگی نکردن مطابق با شریعت خدا یا انجام ندادن مطالبات شریعت خدا است. گناه به مرگ ما و فروپاشی کل خلقت ختم می‌گردد.

پرسش ۱۷
بت‌پرستی چیست؟

بت‌پرستی یعنی برای امید داشتن، برای شاد بودن، برای امنیت داشتن و برای پی بردن به ارزش و معنا و مفهوم زندگی‌مان اعتماد و توکلمان را بر مخلوقات قرار دهیم نه بر خالق.

پرسش ۱۸
آیا خدا اجازه می‌دهد نااطاعتی و بت‌پرستی ما بی‌کیفر بماند؟

خیر. هر گناهی که صورت می‌گیرد بر ضد حاکمیت و قدوسیت و نیکویی خدا و بر ضد شریعت برحق خدا صورت می‌گیرد. خدا منصفانه و به حق و بِجا از گناهان ما خشمگین است و با داوری عادلانه‌اش گناهانمان را کیفر می‌دهد. این کیفر و مجازات هم در دوران حیاتمان گریبانگیرمان است هم در زندگی پس از مرگ انتظارمان را می‌کشد.

پرسش ۱۹
آیا راهی وجود دارد که از مجازات بگریزیم و لطف خدا شامل حالمان گردد؟

بله. خدا به منظور آنکه عدالتش را اجرا نماید، محضِ رحمت مطلقِ خویش، به واسطۀ یک نجات‌دهنده ما را با خودش آشتی می‌دهد و ما را از گناه و کیفر گناه رهایی می‌بخشد.

پرسش ۲۰
نجات‌دهنده کیست؟

یگانه نجات‌دهنده خداوند عیسی مسیح است، پسر ازلی و ابدی خدا. خدا در عیسی مسیح جسم انسانی به خود گرفت و خودش جریمۀ گناه را متحمل شد.

بخش ۲
مسیح، رستگاری، فیض

پرسش ۲۱
آن نجات‌دهنده باید چه ویژگیهایی داشته باشد که بتواند ما را به حضور خدا بازگرداند؟

آن نجات‌دهنده باید هم انسان واقعی باشد هم خدای واقعی.

پرسش ۲۲
چرا آن نجات‌دهنده باید انسان واقعی باشد؟

آن نجات‌دهنده باید انسان واقعی باشد تا در ذات انسانی‌اش به جای ما تمام و کمال از کل شریعت اطاعت نماید و کیفر گناه انسان را متحمل گردد. همچنین او باید انسان واقعی باشد تا بتواند با ضعفهای ما همدردی نماید.

پرسش ۲۳
چرا آن نجات‌دهنده باید خدای واقعی باشد؟

آن نجات‌دهنده باید خدای واقعی باشد تا به خاطر ذات الهی‌اش اطاعت نمودن و رنج و عذاب کشیدنش کامل و موثر باشد. همچنین او باید خدای واقعی باشد تا بتواند خشم عادلانۀ خدا بر گناه را متحمل شود و بر مرگ نیز غلبه کند.

پرسش ۲۴
چرا لازم بود که مسیح، آن نجات‌دهنده، جان خود را فدا کند؟

چون مجازات گناه مرگ است، مسیح داوطلبانه به جای ما جان داد تا ما را از قدرت و جریمۀ گناه نجات بخشد و ما را به حضور خدا بازگرداند. با مرگ مسیح به جای ما و کفاره نمودن گناه، فقط او قادر است ما را از جهنم برهاند و آمرزش گناه، عدالت، و حیات جاودانه را برایمان به ارمغان آورد.

پرسش ۲۵
آیا مرگ مسیح به این معنا است که کل گناهان ما می‌توانند بخشیده شوند؟

بله، چون مسیح با مرگش بر روی صلیب جریمۀ گناهان ما را به طور کامل پرداخت نمود، خدا در رحمت خویش عدالت و بی‌گناهی مسیح را به حساب ما می‌گذارد، گویی که آن عدالت و بی‌گناهی واقعاً از آنِ ما است. خدا دیگر گناهان ما را به یاد نمی‌آورد.

پرسش ۲۶
مرگ مسیح چه چیزهای دیگری را نجات می‌بخشد؟

مرگ مسیح آغازگر نجات بخشیدن و تازه نمودن هر جزء از خلقت سقوط‌کرده است. او با قدرت خویش همه‌چیز را در جهت جلال خود و خیریت خلقت و مخلوقات پیش می‌برد.

پرسش ۲۷
آیا همان‌گونه که کل انسانها از طریق آدم سقوط کردند کل انسانها نیز از طریق مسیح نجات می‌یابند؟

خیر، فقط کسانی نجات می‌یابند که خدا ایشان را برگزیده است و محض ایمان به مسیح با او متحد گشته‌اند. با این حال، خدا در رحمت خویش فیض عام خود را بر آنانی هم که برگزیده نیستند قرار می‌دهد، به این شکل که تأثیرات گناه را مهار می‌کند و اجازه می‌دهد جهت خیریت و سعادتمندی انسانها در جامعه‌ها فرهنگ‌سازی صورت بگیرد.

پرسش ۲۸
کسانی که محض ایمان با مسیح متحد نگشته‌اند، پس از مرگ، چه سرنوشتی در انتظارشان است؟

در روز داوری، این افراد با محکومیتی هولناک اما عادلانه رو‌به‌رو می‌شوند و حکم محکومیتشان اعلام می‌گردد. آنها از حضور دلپذیر خدا به جهنم افکنده می‌شوند که تا ابد مجازات شوند، مجازاتی بسیار غم‌انگیز اما عادلانه.

پرسش ۲۹
چگونه می‌توانیم رستگار شویم؟

فقط با ایمان آوردن به عیسی مسیح و باور این حقیقت که او به جای ما بر روی صلیب جان داد و کفارۀ گناه را پرداخت نمود می‌توانیم رستگار شویم. با وجود اینکه به خاطر نااطاعتی از خدا مقصر هستیم و هنوز به جمیع شرارتها گرایش داریم، خدا بدون در نظر گرفتن هر گونه نیکویی و لیاقت و شایستگی در ما، فقط محض فیض ناب، عدالت کامل مسیح را به حساب ما می‌گذارد آن هنگام که توبه می‌کنیم و به مسیح ایمان می‌آوریم.

پرسش ۳۰
ایمان به عیسی مسیح به چه معنا است؟

ایمان به عیسی مسیح به این معنا است که حقیقت هر آنچه خدا در کلامش مکشوف نموده است تصدیق نماییم، به او اعتماد کنیم و برای نجاتی که در انجیل به ما عرضه داشته است فقط به او تکیه کنیم و آن نجات را از او پذیرا شویم.

پرسش ۳۱
وقتی ایمانمان واقعی است، بنا بر آن ایمان، چه چیزی را باور داریم؟

ما هر آنچه در انجیل به ما تعلیم داده شده است باور داریم. اعتقادنامۀ رسولان آنچه را ما باور داریم این‌گونه بیان می‌کند: ما اعتقاد داریم به خدای پدر، قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و به عیسی مسیح، پسر یگانۀ او، خداوند ما، که نطفه‌اش به قدرت روح‌القدس شکل گرفت و از مریم باکره متولد شد. در دوران حکومت پنطیس پیلاطس رنج و عذاب کشید، مصلوب شد، جان داد و دفن گشت. به جهنم نزول کرد. روز سوم از مردگان برخاست، به آسمان صعود نمود و به دست راست خدای پدر، قادر مطلق، بنشست و از آنجا بازخواهد گشت تا زندگان و مردگان را داوری کند. ما اعتقاد داریم به روح‌القدس، به کلیسای مقدس جامع، به شراکت مقدسان، به آمرزش گناهان، به رستاخیز بدنها، و به حیات جاودان.

پرسش ۳۲
عادل‌شمردگی و تقدیس شدن به چه معنا است؟

عادل‌شمردگی به این معنا است که ما به واسطۀ مرگ مسیح که به خاطر ما صورت گرفت و به واسطۀ رستاخیزش از مردگان، در حضور خدا، عادل و بی‌گناه اعلام می‌گردیم. تقدیس شدن نیز به این معنا است که ما به واسطۀ کار روح‌القدس در ما به تدریج در پاکی و عدالت رشد می‌نماییم.

پرسش ۳۳
آیا ایمانداران به مسیح باید از طریق اعمال خودشان در پی رستگار شدن باشند یا در جای دیگری باید به رستگاری‌شان چشم بدوزند؟

خیر، ایمانداران به مسیح نباید از طریق اعمال خودشان در پی رستگار شدن باشند و در جای دیگری به رستگاری‌شان چشم بدوزند، چرا که هر آنچه برای رستگاری ایشان ضروری است در مسیح یافت می‌شود. اگر بخواهیم با نگریستن به اعمال نیکویمان رستگار گردیم، این حقیقت را انکار می‌کنیم که مسیح یگانه منجی و نجات‌دهنده است.

پرسش ۳۴
از آنجایی که ما فقط محض فیض و فقط به واسطۀ مسیح نجات می‌یابیم، آیا باید باز هم اعمال نیک به‌جای آوریم و از کلام خدا اطاعت کنیم؟

بله، چون مسیح که با خون خویش ما را نجات داده است به واسطۀ روح خویش نیز به ما تولد تازه می‌بخشد تا با زندگی‌هایمان محبت و قدردانی‌مان را به خدا نشان دهیم، با ثمرات روح‌القدس از اصالت ایمانمان خاطرجمع گردیم و با رفتار و کردار پسندیده باعث شویم دیگران به مسیح ایمان آورند.

پرسش ۳۵
از آنجایی که ما فقط محض فیض و فقط محض ایمان نجات می‌یابیم، منشأ این ایمان کجا است؟

ما هر نعمت و برکت از جمله ایمان را به واسطۀ روح‌القدس از مسیح هدیه می‌گیریم.

بخش ۳
روح، نوسازی، رشد در فیض

پرسش ۳۶
ما دربارۀ روح‌القدس چه باوری داریم؟

ما باور داریم که روح‌القدس خدا است و همراه با پدر و پسر از ازل وجود داشته است. ما باور داریم که خدا روح‌القدس را بی‌چون و چرا به همۀ ایمانداران عطا می‌کند.

پرسش ۳۷
چگونه روح‌القدس ما را مدد می‌کند؟

روح‌القدس ما را به گناهمان ملزم می‌سازد، ما را تسلی می‌دهد، ما را راهنمایی می‌کند، به ما عطایای روحانی می‌بخشد و این اشتیاق را در ما به وجود می‌آورد که از خدا اطاعت کنیم. روح‌القدس به ما توانایی می‌بخشد که دعا کنیم و ما را قادر می‌سازد تا کلام خدا را درک نماییم.

پرسش ۳۸
دعا چیست؟

دعا یعنی اینکه دلمان را در پیشگاه خدا بگشاییم، لب به حمد و ستایش او باز کنیم، تقاضاهایمان را با خدا در میان بگذاریم، به گناهانمان اعتراف کنیم و خدا را شکر و سپاس گوییم.

پرسش ۳۹
ما باید با چه حالت و خُلق و خویی دعا کنیم؟

ما باید با حالتی سرشار از محبت و پشتکار و قدردانی دعا کنیم. باید خود را با افتاده‌دلی و فروتنی تسلیم ارادۀ خدا نماییم و بدانیم که خدا به خاطر مسیح همواره دعاهایمان را می‌شنود.

پرسش ۴۰
محتوای دعای ما باید چه باشد؟

کل کلام خدا، از جمله دعایی که عیسی خودش به ما تعلیم داد، هادی و الهام‌بخش ما است و به ما نشان می‌دهد محتوای ‌دعایمان باید چه باشد.

پرسش ۴۱
دعای ربّانی چیست؟

ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید. ارادۀ تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرضهای ما را ببخش چنان که ما نیز قرض‌داران خود را می‌بخشیم و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده.

پرسش ۴۲
چگونه باید کلام خدا را خواند و به آن گوش سپرد؟

با کوشایی، با آمادگی، و دعاگویان باید کلام خدا را خواند و به آن گوش سپرد تا به این ترتیب بتوانیم آن را با ایمان پذیرا شویم، در دلمان جای دهیم و در زندگی‌مان به کار گیریم.

پرسش ۴۳
آیینها یا مراسم کلیسا چه هستند؟

آیینها یا مراسم کلیسا که از جانب خدا مقرر و از جانب مسیح بنیان نهاده شدند تعمید در آب و عشای ربّانی می‌باشند. این دو آیین نمادهای مشهودی هستند که نشان می‌دهند ما متعلق به جماعتی هستیم که به واسطۀ مرگ و رستاخیز مسیح، محض ایمان، به هم پیوند گشته‌ایم. وقتی این آیینها را به‌جا می‌آوریم، روح‌القدس به شکل واضح‌تر و کامل‌تری وعده‌های انجیل را به ما اعلام می‌کند و آن وعده‌ها را برایمان مُهر و موم می‌نماید.

پرسش ۴۴
تعمید در آب به چه معنا است؟

تعمید در آب به این معنا است که در نام پدر، پسر، و روح‌القدس در آب فرو می‌رویم. تعمید در آب حاکی از آن است که ما در مسیح فرزندخوانده هستیم و فرزندخواندگی‌مان این‌چنین مُهر و موم می‌گردد. تعمید در آب نماد پاک شدنمان از گناه است و نشانۀ تعهد و سرسپردگی ما به خداوند و کلیسایش است و به اینکه ما متعلق به خداوند و کلیسایش هستیم.

پرسش ۴۵
آیا تعمید در آب گناه را پاک می‌گرداند؟

خیر، فقط خون مسیح و تولد تازه به وسیلۀ روح‌القدس می‌تواند ما را از گناه پاک گرداند.

پرسش ۴۶
عشای ربّانی به چه معنا است؟

مسیح به جمیع مسیحیان حکم نمود به یادبود او و مرگش، با شکرگزاری، نان را بخورند و پیاله را بنوشند. آیین عشای ربّانی گرامیداشت حضور خدا در میان ما است، ما را به مشارکت با خدا و با یکدیگر دعوت می‌کند و روحمان را جانی تازه می‌بخشد و سیراب می‌نماید. همچنین این آیین چشم‌انتظار روزی است که ما همراه با مسیح در ملکوت پدرش نان را بخوریم و پیاله را بنوشیم.

پرسش ۴۷
آیا آیین عشای ربّانی به کفارۀ مسیح می‌افزاید؟

خیر، مسیح یکبار برای همیشه جان سپرد. آیین عشای ربّانی گرامیداشت کفارۀ مسیح است و به رسم عهد با او برگزار می‌شود. همچنین با به‌جای آوردن این آیین و نگریستن به مسیح ایمانمان تقویت می‌گردد. ما با انجام عشای ربّانی طعم ضیافت آینده را مزه‌مزه می‌کنیم. اما کسانی که با دلی توبه‌نکرده نان را می‌خورند و پیاله را می‌نوشند داوری را بر خود فرود می‌آورند.

پرسش ۴۸
کلیسا به چه معنا است؟

خدا جماعتی از برگزیدگان را انتخاب می‌کند و ایشان را برای حیات جاودان نزد خود محفوظ نگاه می‌دارد. این جماعت که محض ایمان با هم متحد گشته‌اند، همراه با هم، خدا را دوست می‌دارند، از خدا پیروی می‌کنند، از خدا می‌آموزند و خدا را می‌پرستند. خدا این جماعت را به هر گوشه و کنار می‌فرستد تا انجیل را بشارت دهند و با کیفیت زندگی و مشارکتشان و محبتشان به یکدیگر ملکوت مسیح را جلوه دهند.

پرسش ۴۹
در حال حاضر، مسیح کجا است؟

مسیح روز سوم پس از مرگش، با بدن جسمانی، از مردگان قیام نمود. اکنون، تا روزی که برای داوری بازگردد و کل جهان را از نو بنا کند، در دست راست پدر نشسته است، بر ملکوتش سلطنت می‌کند و برای ما شفاعت می‌نماید.

پرسش ۵۰
رستاخیز مسیح برای ما چه مفهومی دارد؟

مسیح با رستاخیز جسمانی‌اش بر گناه و مرگ پیروز گشت تا همۀ کسانی که اعتماد خود را بر او قرار می‌دهند در این دنیا از حیاتی تازه برخوردار شوند و در جهان آینده حیات جاودان داشته باشند. همان‌گونه که ما روزی از مردگان قیام خواهیم کرد، روزی فرا خواهد رسید که این جهان نیز از نو بنا شود. اما کسانی که به مسیح اعتماد نمی‌کنند از مردگان قیام خواهند کرد که تا ابد در مرگ ابدی به سر برند.

پرسش ۵۱
صعود مسیح برای ما چه مزیتی دارد؟

مسیح به نیابت از ما با جسم انسانی‌اش صعود نمود، همان‌گونه که به خاطر ما با جسم انسانی به این دنیا آمد. اکنون، او در حضور پدرش برای ما شفاعت می‌نماید، مکانی را برای ما آماده می‌سازد و روح خودش را می‌فرستد تا در ما ساکن گردد.

پرسش ۵۲
حیات جاودان چه امیدی برای ما محفوظ نگاه داشته است؟

حیات جاودان به ما یادآوری می‌کند که همه‌چیز در این جهانِ سقوط‌کردۀ کنونی خلاصه نمی‌شود. به زودی، در شهر جدید، در آسمان جدید و زمین جدید، تا ابد با خدا زندگی خواهیم نمود و از وجودش حظّ خواهیم برد. در آن آسمان جدید و زمین جدید، ما برای همیشه، کاملاً، از همۀ گناهان آزاد خواهیم بود و با بدنهایی جدید و قیام‌کرده در خلقتی جدید که از نو بنا گشته است ساکن خواهیم شد.