New City Catechism

Part 1:
Ang Diyos, Paglikha at Pagbagsak sa Kasalanan, at Kautusan

Q1
Ano ang ating tanging pag-asa sa buhay at sa kamatayan?

Na hindi na natin pagmamay-ari ang ating buhay, katawan at kaluluwa, sa buhay man o kamatayan, kundi ito ay sa Diyos na at sa ating Tagapagligtas na si Jesu-Cristo.

Q2
Ano ang Diyos?

Ang Diyos ang Siyang lumalang at nagpapanatili ng bawat-isa at sa lahat ng bagay. Siya ay walang hanggan, hindi natatapos, at hindi nagbabago sa Kanyang kapangyarihan at kasakdalan, kabutihan at kaluwalhatian, sa karunungan, katuwiran, at katotohanan. Walang ibang napangyayari kundi sa pamamagitan Niya at sa Kanyang kalooban lamang.

Q3
Ilang Persona mayroon ang Diyos?

Mayroong tatlong Persona sa Iisang Tunay at Buháy na Diyos: Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Sila ay magkakaparehas ng substansya at pantay sa kapangyarihan at kaluwalhatian.

Q4
Paano at bakit tayo nilikha ng Diyos?

Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae ayon sa Kanyang wangis at larawan upang atin Siyang makilala, mahalin, mabuhay para sa Kanya, at luwalhatiin Siya. Kaya naaayon lamang na tayong nilikha Niya ay mabuhay para sa kaluwalhatian Niya.

Q5
Ano pa ang mga nilikha ng Diyos?

Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang Salita, at ang lahat ng nilikha Niya ay napakabuti; at ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng Kanyang mapagmahal na pamamahala.

Q6
Paano natin luluwalhatiin ang Diyos?

Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal natin sa Kanya, sa pagtitiwala natin sa Kanya, at pagsunod natin sa Kanyang kalooban, mga utos, at kautusan.

Q7
Ano ang hinihingi sa atin ng Kautusan ng Diyos?

Sa pamamagitan ng personal, perpekto, at walang hanggang pagsunod; na dapat nating mahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip, at kalakasan; at mahalin ang ating kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. At kung anuman ang ipinagbabawal ng Diyos ay huwag nating gawin at kung ano naman ang Kanyang ipinag-uutos ay dapat namang sundin.

Q8
Ano ang Kautusan ng Diyos na nakasaad sa Sampung Utos?

"Huwag kang sasamba sa ibang diyos, maliban sa Akin."
"Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat Akong PANGINOON mong Diyos ay mapanibughuing Diyos."
"Huwag mong gagamitin sa walang kabuluhan ang Pangalan ng PANGINOON mong Diyos."
"Lagi mong tandaan at ilaan para sa Akin ang Araw ng Pamamahinga o Sabbath."
"Igalang mo ang iyong ama at ina."
"Huwag kang papatay."
"Huwag kang mangangalunya."
"Huwag kang magnanakaw."
"Huwag kang sasaksi nang walang katotohanan laban sa iyong kapwa."
"Huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iyong kapwa."

Q9
Ano ang hinihingi sa atin sa Una, Ikalawa, at Ikatlong Utos?

Una, ay malaman natin at magtiwala tayo sa Kanya bilang nag-iisang tunay at buháy na Diyos. Ikalawa, ay upang maiwasan natin ang pagsamba sa diyus-diyosan at hindi natin masamba ang Diyos sa paraang hindi kanais-nais sa Kanya. At ang Ikatlo, ay mai-trato natin ang Pangalan ng Diyos nang may banal na pagkatakot at paggalang, sa gayon ay naipapakita rin natin dito ang ating paggalang sa Kanyang Salita at mga gawa.

Q10
Ano ang hinihingi sa atin sa Ika-apat at Ika-limang Utos?

Ika-apat, na sa Araw ng Pamamahinga o Sabbath ay makapaglaan tayo ng oras sa Pampubliko at Pansariling Pagsamba sa Diyos, magpahinga sa ating nakagawiang trabaho, paglingkuran ang Panginoon at ang ating kapwa, habang iniintay natin ang walang hanggang Araw ng Pamamahinga. Ikalima, ay dapat nating mahalin at igalang ang ating ama at ina, magpasakop sa kanilang maka-Diyos na disiplina at direksiyon.

Q11
Ano ang hinihingi sa atin sa Ika-anim, Ika-pito, at Ika-walong Utos?

Sa Ika-anim, na hindi natin saktan, o kamuhian, o maging matigas sa ating kapwa, bagkus maging mapagpasensiya at mapayapa, na pati sa ating mga kaaway ay gagawin natin ito. Sa Ika- pito, ay dapat tayong umiwas sa seksuwal na imoralidad at mamuhay nang matapat at may kabanalan, sa buhay may asawa man o sa wala, na iniiwasan ang mga hindi tamang gawa, pananamit, pananalita, pag-iisip o anumang bagay na magdudulot ng pagkakasala. Ika-walo, na hindi natin kunin ang bagay na pagmamay-ari ng iba nang walang pahintulot nila, ni magkait ng bagay sa ating kapwa na tayo lang ang magbebenepisyo.

Q12
Ano ang hinihingi sa atin sa Ika-siyam at Ika-sampung Utos?

Ika-siyam, na hindi tayo magsinungaling o mandaya man, bagkus ay magsabi ng pawang katotohanan lang sa diwa ng pag-ibig. At ang huli at Ika-sampu, ay matuto tayong makuntento kung ano ang binigay sa atin ng Panginoon, na hindi pag-imbutan ang pag-aari ng ating kapwa na ipinagkaloob sa rin sa kanila ng Diyos.

Q13
Kaya ba ng sinuman na tuparin ang Kautusan ng Diyos ng perpekto?

Simula pa noong pagkakahulog ng tao sa kasalanan, walang sinuman sa lahat ng sangkatauhan ang kaya pang tuparin ang Kautusan ng Diyos ng perpekto, bagkus ay patuloy itong nasusuway ng tao sa kanilang isip, salita, at gawa.

Q14
Nilikha ba tayo ng Diyos na hindi kayang sundin ang Kanyang Kautusan?

Hindi, ngunit dahil sa pagsuway ng ating mga unang magulang, sina Adan at Eba, lahat ng nilikha ay nahulog na sa kasalanan; lahat tayo ay pinanganak na sa kasalanan at sira na ang ating likas at hindi na natin kayang sundin pa ang Kautusan ng Diyos.

Q15
Kung gayon na wala nang kaya pang sumunod sa Kautusan, ano pa ang layunin nito?

Na malaman natin ang perpektong kabanalan at kalooban ng Diyos, at ang pagiging makasalanan at patuloy na pagsuway ng ating mga puso; sa gayon ay mapagtanto natin na tunay nga tayong nangangailangan ng Tagapagligtas. Itinuturo rin sa atin ng Kautusan at hinihimok tayo nito kung paano tayo mamuhay ng karapat-dapat sa ating Tagapagligtas.

Q16
Ano ang kasalanan?

Ang kasalanan ay hindi pagtanggap at pagbalewala sa Diyos sa mundong Kanyang nilikha, patuloy na pagre-rebelde sa Kanya sa pamamagitan ng pamumuhay nang hindi ayon sa Kanyang kalooban, at hindi ginagawa kung ano ang ipinag-uutos Niya sa Kanyang Kautusan—na magdudulot sa atin ng kamatayan at pagkakagulo sa lahat ng nilalang.

Q17
Ano ang pagsamba sa diyus-diyosan o idolatriya?

Ang pagsamba sa diyus-diyosan ay ang pagtitiwala sa mga nilikhang bagay sa halip na sa Lumalang, para sa ating pag-asa, kasiyahan, kahalagahan, at seguridad.

Q18
Hinahayaan ba ng Diyos na ang ating mga pagsuway at pagsamba sa diyus-diyosan ay hindi napaparusahan?

Hindi, sapagkat ang bawat kasalanan ay labag sa kapangyarihan, kabanalan, at kabutihan ng Diyos, at labag rin ito sa Kanyang makatuwirang Kautusan, at ang Diyos ay may makatarungang galit sa ating mga kasalanan, at Kanya itong parurusahan sa Kanyang paghuhukom, dito sa buhay na ito at sa darating pang mga panahon.

Q19
Mayroon pa bang paraan upang makaiwas sa kaparusahang darating at muling maibalik sa pabor ng Diyos?

Oo, para mabigyang kasapatan ang Kanyang katuwiran, ang Diyos mismo, ayon sa Kanyang kahabagan, pinagkasundo Niya tayo sa Kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito, sa pamamagitan ng isang Manunubos.

Q20
Sino ang Manunubos na ito?

Ang tanging Manunubos ay ang Panginoong Jesu-Cristo, ang walang hanggang Anak ng Diyos, na sa Kanyang katauhan ay naging Tao ang Diyos at inako ang kabayaran ng kasalanan sa Kanyang sarili.

Part 2:
Si Cristo, ang Pagtubos, at ang Biyaya

Q21
Anong katangian mayroon dapat ang Manunubos upang tayo ay maibalik sa Diyos?

Siyang Manunubos ay dapat ngang tunay na Tao at tunay ring Diyos.

Q22
Bakit kinakailangang ang Manunubos ay tunay na Tao?

Upang sa Kanyang kalikasan bilang tao ay maging kahalili natin na kayáng tuparin ang buong Kautusan at magdusa para sa kaparusahan ng mga kasalanan ng tao; at gayundin ay makisimpatya sa ating mga kahinaan.

Q23
Bakit kinakailangang ang Manunubos ay tunay na Diyos?

Na dahil sa Kanyang kalikasan bilang Diyos, ang Kanyang pagsunod at pagdurusa ay maging sakdal at epektibo; at sa gayon ay makayanan din Niya ang matuwid na poot ng Diyos Ama laban sa kasalanan, ngunit kayáng mapagtagumpayan ang kamatayan.

Q24
Bakit kinakailangang si Cristong Manunubos ay kailangang mamatay?

Dahil nga ang kamatayan ang siyang kabayaran ng kasalanan, si Cristo ay nagkusang mamatay sa ating lugar upang Kanya tayong mailigtas sa kapangyarihan at kabayaran ng kasalanan, at muli tayong maibalik sa Diyos. Dahil sa Kanyang buhay na namatay upang gawing handog, Siya lang ang may kakayahang tumubos sa atin sa impiyerno, at magkaloob sa atin ng kapatawaran para sa kasalanan, katuwiran, at buhay na walang hanggan.

Q25
Ang kamatayan ba ni Cristo ay makapagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan?

Oo, dahil ang kamatayan ni Cristo sa krus ay sapat at nabayaran na nito nang buo ang lahat ng ating mga kasalanan, at dahil sa kahabagan ng Diyos ay ibinibigay Niya sa atin ang katuwiran ni Cristo, anupa't itinuturing Niya itong sa atin na, at hindi na Niya inaalala pa ang ating mga kasalanan.

Q26
Ano pa ang tinubos ni Cristo doon sa Kanyang pagkamatay?

Ang kamatayan ni Cristo ang naging pasimula ng katubusan at pagpapanibago ng bawat nilalang na bumagsak sa kasalanan, na sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita, ay pinasusunod Niya ang lahat ng nilikha para sa Kanyang kaluwalhatian at sa ikabubuti ng lahat ng nilalang.

Q27
Ang lahat ba ng tao, na naligaw sa pamamagitan ni Adan, ay maaaring maligtas kay Cristo?

Hindi, sila lamang na hinirang ng Diyos at pinag-isa kay Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Gayunpaman, dahil sa ang Diyos ay mahabagin, patuloy pa rin Niyang pinapalasap ang Kanyang biyaya kahit sa kanilang hindi Niya hinirang.

Q28
Ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan doon sa mga hindi nakipag-isa kay Cristo sa pamamagitan ng pananampalataya?

Sa Araw ng Paghuhukom, matatanggap nila ang nakakikilabot ngunit matuwid na hatol ng kapahamakan na ipapataw sa kanila. Sila ay aalisin sa presensiya ng Diyos, at sila'y itatapon sa impiyerno at parurusahan doon nang may katuwiran magpakailanman.

Q29
Paano ba tayo maliligtas?

Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesu-Cristo, at sa Kanyang sapat na kamatayan doon sa krus ng kalbaryo; na sa kabila ng ating mga pagsuway sa Diyos at patuloy pa ring nagkakasala, gayunpaman, ang Diyos, sa Kanyang hindi matumbasang biyaya at hindi sa ating sarili, na pinagkakalooban Niya tayo ng perpektong katuwiran mula kay Cristo, kung tayo ay magsisisi at sasampalataya sa Kanya.

Q30
Ano ang pananampalataya kay Jesu-Cristo?

Ang pananampalataya kay Jesu-Cristo ay ang pagkilala sa katotohanan sa lahat ng inihayag ng Diyos sa Kanyang Salita, pagtanggap at pagtitiwala lamang sa Kanya para sa kaligtasan na Kanyang iniaalay sa atin sa Ebanghelyo.

Q31
Ano ang ating pinaniniwalaan sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya?

Lahat ng itinuro sa atin sa Ebanghelyo. Ang Kredo ng mga Apostol ay nagpapahayag ng mga bagay na ating sinasampalatayanan sa pamamagitan ng mga salitang ito:

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit at lupa.

Sumasampalataya ako kay Jesu-Cristo, Kanyang Bugtong na Anak na ating Panginoon; na ipinaglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at isinilang ni birheng Maria, nagdusa sa ilalim ng paglilitis ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing; nanaog Siya sa kinaroroonan ng mga patay; at sa ikatlong araw ay nabuhay mag-uli; umakyat Siya sa langit at naluklok sa kanang kamay ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat; at mula roon ay babalik Siyang muli upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay.

Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen

Q32
Ano ang ibig sabihin ng pag-aaring ganap o justification at pagpapabanal o sanctification?

Ang pag-aaring ganap ay ang paghahayag sa atin na tayo ay matuwid na sa harapan ng Diyos, at ito'y ginawang posible sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Cristo para sa atin. At ang pagpapabanal naman ay ang ating unti-unting paglago sa katuwiran at kabanalan sa pamamagitan ng Espiritu Santong gumagawa sa ating buhay.

Q33
Nararapat bang ang mga sumampalataya kay Cristo ay maghanap pa rin ng kaligtasan sa kanilang mga sariling gawa, o sa kung saan pa man?

Hindi, hindi dapat, sapagkat ang lahat ng ating kailangan para sa kaligtasan ay matatagpuan lamang natin kay Cristo. Kaya ang paghahanap na makamtan ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa ay ang tahasang pagtanggi sa kasapatan ni Cristo bilang ating tanging Manunubos at Tagapagligtas.

Q34
Dahil nga tinubos na tayo sa biyaya, sa pamamagitan lamang ni Cristo, dapat pa ba tayong gumawa ng mabuti at sundin ang Salita ng Diyos?

Oo, dahil nga kay Cristo, na Siyang tumubos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang dugo, at sa Espiritu ng Diyos na nagbabago sa atin; kung kaya’t dapat nating maipakita ang ating pagmamahal at pasasalamat sa Diyos; na sa pamamagitan nito'y napasisiguro rin natin ang ating kaligtasan sa bunga nito; at sa pamamagitan ng ating maka-Diyos na pag-uugali ay maakay din natin ang ibang mga tao kay Cristo.

Q35
Dahil nga tinubos na tayo sa biyaya, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, saan naman galing ang pananampalatayang ito?

Ang lahat ng kaloob na tinanggap natin ay mula kay Cristo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pati na ang ating pananampalataya.

Part 3:
Ang Espiritu Santo, Pagpapanumbalik, at Paglago sa Biyaya

Q36
Ano ang ating sinasampalatayanan patungkol sa Espiritu Santo o Banal na Espiritu?

Na Siya ay Diyos, walang hanggan tulad ng Diyos Ama, at ng Diyos Anak, at Siya rin ang Selyo ng Diyos sa lahat ng sumasampalataya.

Q37
Paano tayo tinutulungan ng Espiritu Santo?

Itinutuwid tayo ng Espiritu Santo sa ating mga pagkakasala, at inaaliw tayo, ginagabayan rin Niya tayo, at pinagpapala tayo ng lahat ng mga espirituwal na pagpapala at binibigyan ng pagnanais na sumunod sa Diyos; at tinuturuan rin Niya tayo kung paano manalangin nang nararapat at gayundin ay ipinapaunawa sa atin ang mga Salita ng Diyos.

Q38
Ano ang panalangin?

Ang panalangin ay ang pagbubuhos ng ating mga puso sa Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri, paghiling, pagpapahayag ng kasalanan, at pasasalamat sa Kanya.

Q39
Sa paanong pag-uugali tayo dapat manalangin?

Ito ay sa diwa ng pag-ibig, tiyaga, at pasasalamat; na may buong pagpapakumbaba at pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, na ating nalalaman, na dahil kay Cristo, diringgin Niya ang ating mga panalangin sa tuwina.

Q40
Ano ang dapat nating idalangin?

Ang buong Salita ng Diyos ang nagtuturo at gumagabay sa atin kung ano at kung paano tayo mananalangin, kasama na rito ang panalanging itinuro mismo sa atin ni Jesus.

Q41
Ano ang Panalangin ng Panginoon o Ama Namin?

"Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan Mo. Dumating nawa ang kaharian Mo. Masunod nawa ang kalooban Mo, kung paano sa langit, gayundin naman sa lupa. Bigyan Mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin Mo kami sa aming mga pagkakasala, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag Mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas Mo kami sa Masama. Sapagkat Iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman! Amen.

Q42
Paanong ang Salita ng Diyos ay ating babasahin at pakikinggan?

Dapat nating basahin o pakinggan ang Salita ng Diyos nang may sipag, paghahanda, at sa diwa ng panalangin; upang ito ay matanggap natin nang may pananampalataya, maisapuso natin, at maipamuhay ito sa araw-araw.

Q43
Ano ang mga sakramento o ordinansiya?

Ang mga sakramento o ordinansya na binigay ng Diyos at pinagtibay ni Cristo, ay ang Bautismo at Banal na Hapunan; ito ay mga nakikitang simbolo at selyo na tayo ay pinagbuklod na bilang isang komunidad ng pananampalataya sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At sa ating patuloy na pagsasagawa ng mga bagay na ito, ang Espiritu Santo ay lalong nagpapatotoo at nag se-selyo ng mga pangako ng Ebanghelyo sa atin.

Q44
Ano ang Bautismo?

Ang bautismo ay ang paghuhugas sa tubig sa Pangalan ng Ama, at ng Anak, at ang Espiritu Santo; nangangahulugan at sumisimbolo ito ng pagkupkop sa atin kay Cristo, ang paghuhugas sa ating mga kasalanan, at ang ating pangako na tayo ay nabibilang na sa Panginoon at sa Kanyang Iglesya.

Q45
Ang bautismo ba talaga sa tubig ang naglilinis sa atin sa kasalanan?

Hindi, kundi ang dugo lamang ni Cristo, at ang pagkilos ng Espiritu Santo ang Siyang naglilinis sa atin sa lahat nating karumihan.

Q46
Ano ang Hapunan ng Panginoon o Banal na Hapunan?

Ipinag-uutos ni Cristo sa lahat ng Cristiano na kumain ng tinapay sa Kanyang hapag at uminom sa Kanyang kopa na may pagpapasalamat na inaalala Siya at ang kamatayan Niya para sa atin. Ang Hapunan ng Panginoon ay pagdiriwang ng presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan; at dinadala tayo nito sa ating pakikisama sa Diyos at sa isa't-isa; at binubusog at pinalalakas ang ating mga kaluluwa. Sumisimbolo rin ito ng ating pananabik na muli tayong makakasalong kumain at uminom ni Cristo sa Kaharian ng Kanyang butihing Ama.

Q47
Ang Hapunan ng Panginoon ba ay may idinaragdag sa ginawang sakripisyo ni Cristo?

Wala, si Cristo ay isang beses lamang namatay para sa lahat. Ang Hapunan ng Panginoon ay isang hapunan ng Tipan na ipinagdiriwang ang sakripisyo ni Cristo sa krus; ito rin ay paraan ng pagpapalakas natin ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagtuon ng ating mga paningin sa Kanya, at patikim rin ito ng ating masayang pista sa hinaharap sa Kaharian ng Diyos. Ngunit silang kumakain at umiinom nang hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan ay kumakain at umiinom ng kanilang sariling kahatulan.

Q48
Ano ang iglesya?

Ang Diyos ay pumili at nag-ingat para sa Kanyang sarili ng isang komunidad na Kanyang hinirang para sa buhay na walang hanggan at pinag-isa sa pamamagitan ng pananampalataya, na nagmamahal, sumusunod, natututo, at sumasamba sa Diyos nang sama-sama. Isinugo rin ng Diyos ang mga taong ito upang ipahayag ang Ebanghelyo ng Kaligtasan at ipakita sa marami kung ano ang kaharian ni Cristo sa pamamagitan ng kalidad ng kanilang buhay nang sama-sama at minamahal ang isa't-isa nang tunay.

Q49
Nasaan si Cristo ngayon?

Si Cristo ay nabuhay na muli mula sa libingan nang Ikatlong Araw, umakyat sa langit at nakaluklok ngayon sa kanang kamay ng Ama, na pinaghaharian ang Kanyang kaharian at nananalangin para sa atin, hanggang sa Kanyang muling pagparito upang humatol sa lahat ng tao at baguhin ang buong sanlibutan.

Q50
Ano ang ipinapahiwatig sa atin ng muling pagkabuhay ni Cristo?

Na ang pagtatagumpay ni Cristo sa kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng Kanyang pisikal na pagkabuhay na mag-uli, upang sa lahat ng sasampalataya sa Kanya ay ibabangon sa bagong buhay sa sanlibutang ito ngayon at sa darating pang buhay na walang hanggan sa bagong sanlibutang parating pa lamang. At makaaasa tayo kapag muli na tayong binuhay ng Diyos ay babaguhin rin Niya ang lahat ng bagay sa sanlibutang ito at papalitan ng walang hanggang bagong langit at lupa. Subalit ang lahat ng hindi sumampalataya sa Kanya ay bubuhaying muli ngunit dadalhin sila doon sa walang hanggang kamatayan, sa makatuwid ay ang naglalagablab na impiyerno.

Q51
Anong pakinabang sa atin nang pag-akyat ni Cristo sa langit?

Si Cristo ay pisikal na umakyat sa langit alang-alang sa atin, na kung paanong Siya ay nagkatawang-tao at bumaba dito sa lupa para sa ating kapakanan, Siya ngayon ay nasa langit upang maging ating Tagapagtanggol at Tagapamagitan sa harapan ng Kanyang Ama, pinaghahanda tayo ng walang hanggang tahanan, at isinusugo rin sa atin ang Kanyang Espiritu.

Q52
Ano ang pag-asang naghihintay para sa atin sa buhay na walang hanggan?

Ipinapaalala lamang nito na ang kasalukuyang sira at bagsak na sanlibutang ito ay hindi talaga para sa atin, bagkus sa nalalapit na panahon ay mananahan tayo at makakasama ang Diyos magpakailanman sa Bagong Siyudad na nasa bagong langit at bagong lupa; na doon ay mararanasan natin ang tunay na kasapatan, at habambuhay nang malaya sa kasalanan at mananahan nang tuluyan taglay ang bago at maluwalhating katawan sa bagong sangkatauhan.

"The New City Catechism is used by permission of Redeemer Presbyterian Church and The Gospel Coalition."
English Edition, Copyright 2012 by Redeemer Presbyterian Church
Filipino translation by Joshua T. Mabanglo